Het LSR

Sterk in medezeggenschap

De val van het kabinet heeft gevolgen voor een aantal zorgdossiers. Politiek gevoelige, controversiële onderwerpen zullen niet meer worden afgehandeld. Op 11 maart jl. heeft de Kamer een lijst van controversiële onderwerpen vastgesteld. Deze onderwerpen zullen pas weer na de landelijke verkiezingen in juni worden opgepakt.

De belangrijkste onderwerpen in de zorg zijn:

Wet cliëntenrechten zorg (Wcz)

Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden. De behandeling van de nieuwe Wet cliëntenrechten zorg (Wcz ) zal worden uitgesteld tot na de verkiezingen.

Bekostiging ziekenhuiszorg

De toekomstige bekostiging van de ziekenhuiszorg is onzeker. De Nederlandse ziekenhuizen wachten al lang op de kapitaallastenbrief van minister Klink. Dit jaar nog zou een besluit komen over de vervanging van het huidige systeem door een betalingssysteem op basis van diagnosebehandelingcombinatie (DBC). Dat zou tot meer marktwerking in de zorg moeten leiden. Deze omschakeling is nu erg onzeker geworden, zeker omdat de politiek verdeeld is over marktwerking in de ziekenhuiszorg.

AWBZ

De herinrichting van de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten (AWBZ) zou in handen komen van de zorgverzekeraars. Besluit hierover wordt uitgesteld. Dit geldt ook voor de wijzigingen in de indicatiestelling AWBZ.

Bezuinigingen zorg

Onduidelijkheid is er ook over verdere bezuinigingen in de zorg. Deze zijn in voorbereiding, maar ook hierover zal eventuele besluitvorming een volgend kabinet maken.

Lijst controversieel verklaarde onderwerpen

De Tweede Kamer heeft een lijst opgesteld van ruim driehonderd onderwerpen die controversieel zijn verklaard. Onderstaand een overzicht van onderwerpen m.b.t. de zorg in volgorde zoals aangegeven in de lijst.

31832 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

31996 Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten).

30926 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling.

30946 Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden.

27529 Brieven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier (EPD).

30492-37 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-11-2009 – Verslag schriftelijk overleg over de beleidsvoornemens terugdringen dwang en drang.

29247-109 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10-11-2009 – Integrale bekostiging en de stand van zaken met betrekking tot de zorgstandaarden.

29248-105 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 03-11-2009 – Uitvoeringstoets prestatiebekostiging en advies uitbreiding B-segment.

29248-106 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 04-12-2009 – Regelgeving en DBC beleidsontwikkelingen voor de gemoedsbezwaarden.

30597-109 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 26-10-2009 – Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars.

30597-116 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 05-11-2009 – Bouwen aan vertrouwen; toekomstvisie indicatiestelling AWBZ en CIZ.

30597-118 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30-11-2009 -Beantwoording vragen van de commissie inzake de onderwerpen contracteerruimte

AWBZ 2009, belonen zorgaanbieders voor leveren kwaliteit en beter, samenvattend inzicht in de AWBZ.

30597-127 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16-12-2009 – NZa-rapport Uitvoering AWBZ 2008.

30597-128 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21-12-2009 – Stand van zaken voorbereiding besluitvorming uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars.

30597-134 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 01-02-2010 – Betekenis visie langdurige zorg voor bekostiging AWBZ.

31765-6 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 27-10-2009 – Inspectierappport over invloed op behandelrichtlijnen.

31765-9 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09-12-2009 – Onderzoek Patiëntveiligheid Eerstelijnszorg.

De complete lijst van controversieel verklaarde onderwerpen

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief