Er zijn talloze manieren om de deskundigheid van cliëntenraadsleden te vergroten. Aan welke deskundigheid, advies of ondersteuning behoefte is, varieert per cliëntenraad en per moment. Vergroten van deskundigheid kan zich richten op basisvaardigheden, zoals onderhandelen of vergaderen, op basiskennis, bijvoorbeeld over wetgeving en op de inhoud van het werk, bijvoorbeeld het opstellen van een jaarverslag of werkplan. Maar het kan ook gaan over onderwerpen als medezeggenschap bij fusies of reorganisaties. Of om de samenwerking met de raad van bestuur te evalueren.

Adviestraject

Probeer als cliëntenraad complexe onderwerpen niet zelf tot in detail te beheersen. Laat u zo nodig adviseren door een ambtelijk secretaris of laat u bijstaan door een deskundige. Dit scheelt tijd en energie, die de cliëntenraad weer kan gebruiken voor andere activiteiten.

Vraag de raad van bestuur om voldoende middelen om de deskundigheid van de cliëntenraad op het gewenste peil te krijgen en te houden. Wees wat dat betreft niet te bescheiden. Cliëntenraadsleden doen hun werk vrijwillig. Maar zij doen dit een professionele omgeving waar managers en medewerkers continu bezig zijn met het bevorderen van hun deskundigheid. En de raad van bestuur zich laat bijstaan door adviseurs.

Om uw werk als cliëntenraad goed te kunnen doen is het belangrijk dat ook u werkt aan uw deskundigheid en daar waar nodig onafhankelijk advies bij vraagt. Soms heeft u als cliëntenraad behoefte aan een onafhankelijk en professioneel adviseur die meekijkt naar uw situatie. Of heeft de cliëntenraad iemand nodig die meedenkt over (mede)zeggenschapsvraagstukken of kan ondersteunen bij cliëntparticipatie. Bijvoorbeeld bij de volgende onderwerpen:

  • Hoe vinden we geschikte cliëntenraadsleden?
  • Wat is een goede manier om onze cliëntenraad op de kaart te zetten?
  • Hoe verbeteren we de onderlinge samenwerking?
  • Hoe werken we als cliëntenraad vanuit een visie?
  • Het ziekenhuis gaat fuseren; wat doen wij als cliëntenraad?
  • Wat is een goede medezeggenschapsstructuur

Een adviseur van het LSR kan u hierin adviseren. Voor een adviesbezoek of adviestraject wordt een offerte opgesteld. Voor aangesloten cliëntenraden geldt dan de ledenprijs. Ook raden van bestuur, directeuren, managers, ambtelijk secretarissen, ondersteuners, coaches en functionarissen medezeggenschap kunnen een adviesgesprek aanvragen.

Gratis adviesgesprek

Cliëntenraden die aangesloten zijn bij het LSR hebben recht op één gratis adviesgesprek per jaar. In overleg met de cliëntenraad komt er een adviseur van het LSR bij de cliëntenraad op bezoek om vragen te beantwoorden of toelichting te geven op een bepaald onderwerp.

Meelezen, beoordelen van adviezen, beleidsstukken

Het LSR kan conceptadviezen, beleidsstukken en reglementen beoordelen en daarover een advies uitbrengen. Wanneer deze stukken binnen zijn maakt het LSR een inschatting van eventuele kosten en wordt er een offerte opgesteld. Informatie over extra adviesgesprekken en tarieven is op te vragen bij het LSR.

Evaluatie functioneren medezeggenschap

Bij het functioneren van medezeggenschap zijn veel factoren van belang. Hoe is dat in uw instelling? Het LSR kan een evaluatie uitvoeren over het functioneren van de medezeggenschap binnen uw instelling. Samen bekijken we vanuit verschillende kanten en rollen de medezeggenschap: die van de cliëntenraad, de ondersteuner, de ambtelijk secretaris, de manager, de directeur of de raad van bestuur.

Afhankelijk van het soort cliëntenraad wordt een methode gekozen die aansluit bij de situatie. Dit kan een vragenlijst zijn, maar ook bijvoorbeeld een spel. Aan de hand van gegevensanalyse worden de uitkomsten besproken met de verschillende partijen en worden aanbevelingen gedaan.

De evaluatie kan bij een bepaald probleem worden uitgevoerd, maar ook structureel, bijvoorbeeld jaarlijks.

Helpdesk

Aangesloten cliëntenraden, raden van bestuur, directeuren, managers, ondersteuners, coaches, ambtelijk secretarissen en functionarissen medezeggenschap, kunnen bij de helpdesk terecht met al hun vragen over medezeggenschap, zeggenschap, ondersteuning door het LSR, kwaliteitstoetsing en – verbetertrajecten, belangenbehartiging enzovoort.

U kunt mailen naar helpdesk@hetlsr.nl. Binnen vijf werkdagen wordt u teruggemaild, gebeld of geschreven.

Liever direct telefonisch contact? Bel de helpdesk op 030-299 00 04 op dinsdag en donderdag van 10.00 -16.00 uur.

Delen op social media