Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Deze informatie is voor gemeenten

Inwoners die ontevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente kunnen gebruik maken van de bestaande klachtenregeling of in het kader van de Awb een bezwaar indienen tegen een besluit. Dit zijn formele procedures met een hoge drempel voor de betrokkene. Daarnaast zijn het kostbare en tijdrovende procedures, die vaak voorkomen kunnen worden als er eerder in het traject een laagdrempelige manier is waarop een inwoner zijn onvrede bespreekbaar kan maken. Daarvoor biedt het LSR voor een vertrouwenspersoon Wmo of sociaal domein.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Het inschakelen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon is een laagdrempelige manier waarop inwoners hun onvrede bespreekbaar kunnen maken. Het kan voorkomen dat een inwoner niet tevreden is over de totstandkoming van een besluit, het nakomen van afspraken, gebrek aan informatie, de bejegening door een gemeenteambtenaar of een besluit met foutieve informatie.

In een vertrouwelijk gesprek vertelt de inwoner over zijn ervaringen en bekijkt samen met de vertrouwenspersoon welke mogelijkheden er zijn om tot een bevredigende oplossing te komen. Regelmatig is een luisterend oor of een advies voldoende en kan een inwoner zelf opnieuw het gesprek aangaan met de gemeente. Soms vinden mensen het moeilijk om een dergelijk gesprek te voeren. Dan kan het helpen als de vertrouwenspersoon ter ondersteuning aanwezig is bij het gesprek met de gemeenteambtenaar.

Naast de inwoner
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente. Dat maakt dat de vertrouwenspersoon echt naast iemand kan staan en kan meedenken over de oplossingsmogelijkheden, zodat deze zelf verder actie kan ondernemen. De vertrouwenspersoon geeft geen inhoudelijk oordeel over het probleem van een inwoner. Het doel van de functie is om mensen te ondersteunen bij het opkomen voor hun belangen.

Voordeel voor de gemeente

De inzet van de vertrouwenspersoon kan opstapeling van onvrede en klachten over de gemeente bij burgers voorkomen. In een vroeg stadium kan de vertrouwenspersoon ondersteuning en bemiddeling bieden, waarmee een voor beide partijen vervelende en dure klachtenprocedure voorkomen wordt.

Meerdere Wmo-aanbieders en veilig vrijwilligerswerk
De gemeente heeft bij de uitvoering van taken te maken met verschillende Wmo-aanbieders. De gemeente kan ook voor alle aanbieders de vertrouwensfunctie regelen. Dit biedt inwoners van een gemeente één centrale plek waar zij met hun onvrede terecht kunnen. Ook voor het veilig vrijwilligerswerk vanuit de gemeente biedt het LSR de vertrouwensfunctie aan.

Anonieme rapportage en signalering

De vertrouwenspersoon signaleert en rapporteert geanonimiseerd aan de gemeente, tenzij anders is afgesproken met een inwoner. De rapportage en signalering geven tendensen binnen de gemeente weer en kunnen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. Mogelijke patronen kan de gemeente gebruiken voor monitoring en bijsturing van (de uitvoering van) beleid. De vertrouwenspersoon verwerkt alle informatie in een periodieke rapportage die wordt besproken met de opdrachtgever.

Taakomschrijving onafhankelijk vertrouwenspersoon

Doel van de functie: inwoners ondersteunen bij het opkomen voor de eigen belangen.

Werkzaamheden:

 • Laagdrempelige opvang van de ontevreden inwoners.
 • Ondersteunen bij de vraagverheldering en formuleren van het probleem van inwoners.
 • Inventariseren van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
 • Informatie achterhalen en verstrekken.
 • Advies of ondersteuning bij de vervolgstappen die een inwoner wil nemen.
 • Informeren over de bestaande klachten- en bezwarenregelingen.
 • Ondersteunen bij het indienen van een formele klacht of een bezwaar.
 • Bemiddelen bij onvrede.
 • Registreren van binnengekomen kwesties.
 • Verzorgen van geanonimiseerde kwartaalrapportage.
 • Signaleren aan gemeente volgens de gemaakte afspraken.
 • Verzorgen jaarverslaglegging en bespreken met de opdrachtgever.

Meer informatie

Het LSR levert maatwerk. Als opdrachtgever geeft u aan voor welke onderdelen uit het sociale domein u de vertrouwenspersoon van het LSR wilt inzetten en we maken afspraken over de invulling van de functie en de randvoorwaarden.

Wilt u meer informatie over vertrouwenswerk en klachtopvang via het LSR? Of wilt u een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met een adviseur klachtopvang via info@hetlsr.nl of 030-293 76 64.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief