Het LSR

Sterk in medezeggenschap

eerste-kamer-zetels

Achtergrond wetswijziging

Nieuwe wetgeving medezeggenschap cliënten is al vanaf 2008 in ontwikkeling. Destijds zou de Wmcz opgaan in de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Dat wetsvoorstel omvatte een breed aantal onderwerpen en rechten. Begin 2013 is besloten dit wetsvoorstel op te knippen in vier afzonderlijke wetsvoorstellen. De regelingen rond medezeggenschap zouden werden ondergebracht in een wet Goed bestuur in de zorg wat uiteindelijk ook niet doorging.

Sindsdien is er gewerkt aan de herziening en verbetering van de bestaande Wmcz (zie voor meer informatie hieronder op jaar). Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel Wmcz 2018 dat op 21 mei 2019 is aangenomen in de Eerste Kamer.

Het ontwerpbesluit over de reikwijdte instellen van een cliëntenraad  is op 27 januri 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. De Wmzc 2018 is is op 20 maart 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. De Wmcz 2018 en het ontwerpbesluit over de reikwijdte zijn in werking getreden op 1 juli 2020.

LSR-brochure basisinformatie Wmcz 2018

Handreiking Wmcz 2018 (gehandicaptenzorg)

Speciaal voor leden: LSR Kennisbank met uitgebreide informatie over medezeggenschap en het werk van de cliëntenraad

Documenten Wmcz 2018

Kamerstukken

Model medezeggenschapsregelingen

Stukken en informatie op datum

2020

Nieuwsbericht: Introductie handreiking wmcz 2018 en model medezeggenschapsregeling gehandicaptenzorg (17 juni 2020)

 

Nieuwsbericht: Model medezeggenschapsregeling ziekenhuizen gereed (18 mei 2020)

 

Nieuwsbericht: Model-medezeggenschapsregeling vertraagd door coronacrisis (6 april 2020)

 

Nieuwsbericht: Wmcz 2018 in Staatsblad – definitief per 1 juli 2020 (20 maart 2020)

 

Nieuwsbericht: Besluit over reikwijdte Wmcz 2018 in Staatsblad (3 februari 2020)

 

Nieuwbericht: handreiking Inspraak in de Wmcz 2018 (20 januari 2020)

 

Historie wetgeving

2019

26 september 2019: Het ministerie van VWS heeft het LSR laten weten dat de Eerste Kamer en de Tweede Kamer het ontwerpbesluit over de reikwijdte instellen van een cliëntenraad in de nieuwe Wmcz 2018 voor kennisgeving hebben aangenomen. Het ontwerpbesluit wordt voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State gezonden. De minister streeft naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 juli 2020, gelijk met de beoogde inwerkingtreding van de Wmcz 2018 zelf.

Ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (11 september 2019)

Nieuwsbericht: Minister stuurt ontwerpbesluit reikwijdte Wmcz 2018 naar Eerste en Tweede Kamer (16 september 2019)

6 juni 2019: Het LSR heeft contact gehad met het ministerie van VWS dat heeft laten weten er alles aan te doen om de wet op 1 juli 2020 in te laten gaan. De Raad van State heeft nog maximaal drie maanden nodig en daarnaast moet de Amvb over de reikwijdte van de wet nog langs de Tweede- en Eerste Kamer. Verder is er een half jaar termijn toegezegd tussen de publicatie van de wet in het Staatsblad en de inwerkingtreding. Wanneer in januari 2020 alles gereed is kan ingezet worden op inwerkingtreding per 1 juli 2020.

Reacties internetconsultatie reikwijdte Wmcz 2018 (24 mei 2019)

Nieuwsbericht: Wmcz 2018 vastgesteld door Eerste Kamer (21 mei 2019)

14 mei 2019: De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 14 mei 2019 het eindverslag uitgebracht. Het voorstel wordt op 21 mei 2019 als hamerstuk behandeld in de Eerste Kamer. De vaste commissie voor VWS acht – met de antwoorden van de minister – de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid om te worden behandeld. De commissie brengt daarom eindverslag uit om het wetsvoorstel in de Eerste Kamer af te kunnen doen als hamerstuk.

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (concept wettekst november 2018)

Memorie van antwoord minister Eerste Kamer (26 april 2019)

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 26 april 2019 de memorie van antwoord ontvangen en bespreekt op 14 mei 2019 de nadere procedure.

Nieuwsbericht: Internetconsultatie over reikwijdte Wmcz 2018  (25 april 2019)

Artikel MEDEzeggenschap magazine: Warmlopen voor de Wmcz  ReadSpeaker Lees voor (maart 2019)

Minister komt voor 1 mei met reactie op vragen Eerste Kamer over Wmcz 2018
Brief van de minister van VWS over uitstel memorie van antwoord (25 februari 2019)

Nieuwsbericht: Eerste Kamer nog veel vragen over Wmcz 2018 (31 januari 2019)

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vond plaats op 15 januari 2019. Voorlopig verslag voorbereidend onderzoek Eerste Kamercommissie VWS (29 januari 2019).
De Kamercommissie vraagt de regering voor 1 maart 2019 te reageren.

LSR heeft contacten met leden Eerste Kamercommissie VWS. Brief LSR aan Eerste Kamercommissie VWSReadSpeaker Lees voor (14 januari 2019)

Nieuwsbericht: Eerste Kamercommissie VWS start onderzoek Wmcz  (14 januari 2019)

2018

Nieuwsbericht: Wmcz 2018 ligt voor aan Eerste Kamer (22 november 2018)
De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt op 27 november 2018 de procedure.

Stemmingsoverzicht Tweede Kamer t.b.v. commissie VWS (20 november 2018)

Wetsvoorstel Wmcz 2018 in Tweede Kamer aangenomen (20 november 2018)
Overzicht aangenomen amendementen en moties

Tweede plenair debat Tweede Kamer (15 november 2018)
Stemming amendementen Tweede Kamer 20 november

Brief LSR aan Tweede KamerReadSpeaker Lees voor(12 november 2018)

Update: gepland vervolgdebat week 40 – eerste week oktober

Eerste debat Tweede Kamer Wmcz 2018 (12 september 2018)

Plenair debat 12 september terugkijken

Nieuwsbericht: Besproken punten Wmcz 2018 debat Tweede Kamer (12 september 2018)

Webpagina Tweede Kamer over de Wmcz 2018

Brief LSR aan Tweede Kamer over Wmcz (6 september 2018)

12 september plenair debat Tweede Kamer Wmcz (29 augustus 2018)

Brief LSR en andere cliëntenorgansiaties aan Tweede Kamer (PDF 221KB)ReadSpeaker Lees voor (2 juli 2018)

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) – Nota van wijziging (PDF 82KB)

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) – Nota naar aanleiding van het verslag (PDF 647KB)

Nieuwsbericht: Nieuwe bepalingen Wmcz 2018 naar Tweede Kamer (27 juni 2018)

Wmcz 2018 – een lange mars (PDF 168KB)ReadSpeaker Lees voor Interview MEDEzeggenschap magazine met Jasper Boele, directeur LSR (maart 2018)

Verslag vast commissie VWS (DOC 205KB) ingebrachte opmerkingen en vragen fracties
(21 februari 2018)

Nieuwsbericht Skipr (13 februari 2018)

Brief LSR aan commissie VWS  (12 februari 2018)

Nieuwsbericht Reactie LSR op Wmcz 2018 aan Tweede Kamer (12 februari 2018)

Belangrijkste verschillen adviesrechten Wmcz (PDF 49KB) /Wmcz 2018 (PDF 49KB)ReadSpeaker Lees voor

Nieuwsbericht: Nieuw wetsvoorstel Wmcz 2018 versterkt cliëntenraden (23 januari 2018)
Eerste reactie LSR op wetsvoorstel Wmcz 2018 en vergelijking adviesrechten.

Belangrijkste wijzigingen Wmcz 2018 uit Memorie van toelichting

De wettekst Wmcz 2018, de Memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en het Naderrapport.

Half december 2017 heeft de ministerraad, op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg, ingestemd met het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz 2018) en ingediend bij de Tweede Kamer. De wettekst is hiermee openbaar.

2017

Nieuwsbericht: Wmcz naar Tweede Kamer wettekst openbaar (20 december 2017)

Persconferentie ministerraad 15 december 2017
Belang medezeggenschap cliëntenraden (vanaf minuut 2:30)

Nieuwsbericht wetgeving-clientenraden/”>Nieuwe stap wetgeving cliëntenraden(december 2017)

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz is in het voorjaar 2017 in de Ministerraad besproken en is aangeboden aan de Raad van State. Deze heeft zijn advies eind juni 2017 vastgesteld en naar het ministerie van VWS verstuurd.

Nieuwsbericht: Advies Wmcz vastgesteld door Raad van State (juli 2017)

Nieuwsbericht: Overleg over patiënten- en cliëntenrechten (3 maart 2017)

Nieuwsbericht: Schippers: ‘Medezeggenschap dichtbij de plaats waar zorg wordt verleend’ (16 februari 2017)

Beantwoording-kamervragen-over-een-uitspraak-van-de-hoge-raad-over-medezeggenschap-in-zorginstellingen-1 (14 februari 2017)

2016

De internetconsultatie voor het wetsontwerp waar veldpartijen zoals het LSR, de koepels van zorgaanbieders, maar ook cliëntenraden en burgers op konden reageren is in november 2016 afgerond. Bijna 150 reacties zijn op het voorstel binnengekomen.

Reactie LSR op wetsvoorstel Wmcz (internetconsultatie) (9 november 2016)

Onderzoek LSR: Een kritische blik vanuit patiëntenperspectief. Onderzoek naar de Wmcz in de praktijk onder cliëntenraden en bestuurders van ziekenhuizen en revalidatie-instellingen (PDF 831KB)ReadSpeaker Lees voor (november 2016)

Nieuwsbericht: Verschillen adviesrechten Wmcz-herziene Wmcz op een rij(oktober 2016)

Internetconsultatie wetsvoorstel cliëntenraden (30 september 2016)

Wetsvoorstel Wmcz (30 september 2016)

Memorie van toelichting

Interview Jasper Boele over historie herziening Wmcz (PDF 49KB)ReadSpeaker Lees voor (september 2016)

Brief VWS reactie LSR op wetsvoorstel invloed verzekerden (PDF 274KB)ReadSpeaker Lees voor (15 juli 2016)

Nieuwsbericht: Wetsvoorstel invloed verzekerden ter consultatie (7 juli 2016)

Skipr.nl – Cliëntenraden: nieuwe governancecode te vrijblijvend (29 juni 2016)

Reactie LSR op concept governance code zorg 2017 (24 juni 2016)

Nieuwsbericht: Proces herziening Wmcz op schema (16 juni 2016)

Kamerbrief over de zeggenschap van cliënten en verzekerden (15 juni 2016)

Onderzoeksrapport iBMG ‘Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars’ (1 juni 2016)

wetgeving-clientenraden-in-te-voeren/”>LSR maant minister tot spoed omwetgeving cliëntenraden in te voeren (30 mei 2016). LSR stuurt brief aan minister Schippers

Voorkom verdere vertraging Wmcz (16 maart 2016)
LSR doet verzoek aan Kamercommissie VWS.

Onderzoek minister vertraagt Wmcz (9 maart 2016)
Minister gelast onderzoek naar implicaties motie Bouwmeester en Dik-Faber voor Wmcz.

2015

Aanpassingen Wmcz vertraagd (16 november 2015)

wetgeving medezeggenschap” href=”intern/706/53/Overleg-VWS-over-verbetering-wetgeving-medezeggenschap/”>Overleg VWS over verbeteringwetgeving medezeggenschap (9 september 2015)

Kamerleden Van Dijk en Bouwmeester hebben 1 juli 2015 een motie (PDF 37KB) ingediend waarin zij constateren dat medezeggenschap van cliëntenraden vaak nog geen betekenisvol onderdeel is van de integrale governance van zorginstellingen. Zij verzoeken de regering en de Kamer voor de begrotingsbehandeling VWS te informeren hoe er in overleg met alle betrokkenen, nieuwe samenhangende maatregelen kunnen komen die individuele en collectieve zeggenschap van cliënten borgen. De motie is inmiddels aangenomen

Overzicht ingediende moties Governance in de Zorg

Nieuwsbericht Goed bestuur koppelen aan stevige medezeggenschap cliëntenraden (9 juni 2015)

Nieuwsbericht Zorgvisie  (4 juni 2015)

Interview Jasper Boele over het onderzoeksrapport Medezeggenschap op maat, van het Verwey Jonker Instituut (PDF 139KB)ReadSpeaker Lees voor

Rapport VerweyJonker Instituut Medezeggenschap op maat naar Tweede Kamer(6 mei 2015)

Blog Jasper Boele op skipr.nl (21 april 2015)

NOS: VVD en PvdA willen cliëntenraad versterken (4 april 2015)

Nieuwsbericht skipr.nl ‘Veranker medezeggenschap cliënten beter in wet’ (20 maart 2015)

Brief LSR aan vaste kamercommissie van VWS tbv AO (PDF 78KB)ReadSpeaker Lees voor (16 maart 2015)

Nieuwsbericht skipr.nl. Positie cliëntenraad versterkt (27 januari 2015)

Nieuwsbericht Wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg van tafel (26 januari 2015)

Aanbiedingsbrief Kamer verslag schriftelijk overleg over brief Goed Bestuur in de zorg (22 januari 2015)

Deze aanbiedingsbrief van minister Schippers en staatssecretaris van Rijn wordt momenteel in de Tweede Kamer behandeld. Om nog beter zicht te krijgen op ervaringen met de reikwijdte en (vernieuwende) vorm(en) van de medezeggenschap heeft het ministerie onderzoek laten doen door het Verwey-Jonker Instituut. De resultaten zullen betrokken worden bij de wetsvoorbereidingen.

Schriftelijke behandeling Kamervragen (PDF 86KB) wetsvoorstel in Tweede Kamer: januari 2015

2014

Lobby wettelijke verankering cliëntenraden ziekenhuizen (10 juli 2014)

Uitkomsten raadpleging wettelijke bevoegdheden cliëntenraden curatieve sector (PDF 70KB)ReadSpeaker Lees voor(jan.2014)
Uitkomsten digitale raadpleging door LSR onder cliëntenraden curatieve sector gehouden van 6 november t/m 15 december 2013

2013

Jasper Boele, directeur LSR, in gesprek met ministerie VWS over standpunt LSR nieuwe wetgeving (28 november 2013)

Cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (PDF 61KB) (Interview Jasper Boele MEDEzeggenschap magazine december 2013)

Kamervragen over wetsvoorstel Goed bestuur (PDF 86KB) (15 november 2013)

Positionpaper LSR – Behoud collectieve medezeggenschap mét bevoegdheden óók in de curatieve sector (PDF 57KB)ReadSpeaker Lees voor (oktober 2013) LSR lobbyt komende tijd bij kamerleden

Vragenlijst Behoud de cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (PDF 82 KB)ReadSpeaker Lees voor (t/m 15 december 2013)

Wetsvoorstel Goed bestuur kaalslag medezeggenschap curatieve sector (15 oktober 2013)

Brief minister en staatssecretaris VWS aan Tweede Kamer over Goed bestuur in de zorg (PDF 274KB) (20 september 2013)

LSR heeft afstemming gehad met ministerie van VWS over nieuw wetsvoorstel medezeggenschap. Voor de zomer wordt er bij de Tweede Kamer een visiestuk ingediend over goed bestuur en medezeggenschap. Eind dit jaar volgt wetsvoorstel. (25 maart 2013)

Afzonderlijk wetsvoorstel medezeggenschap – Wcz gaat niet door (11 februari 2013)

2012

Brief NPCF en Consumentenbond (PDF 41KB) in reactie op kritiek Wcz door adviseur artsenorganisatie KNMG. (12 november 2012)

Wcz wordt niet genoemd in regeerakkoord. LSR gaat zich de komende tijd, in overleg met cliëntorganisaties, beramen op standpunt en stappen. (2 november 2012)

Stemming Tweede Kamer: Wcz controversieel (5 juni 2012)

Stemming over controversieel verklaarde onderwerpen (4 juni 2012)

Brief aan Vaste Kamercommissie VWS: Voer Wcz snel door! (PDF 1.3MB) (10 mei 2012)

Tweede nota van wijziging en Nota naar aanleiding van verslag (22 maart 2012)

Nader verslag over nota, verslag, nota van wijziging (14/7/11) en rondetafel-gesprek (25/11/11) over Wcz. (PDF 98KB) (23 januari 2012)

Brief LSR aan leden Vaste Kamercommissie VWS (16 januari 2012)

2011

Uitkomsten procedurevergadering over Wcz (7 december 2011)

LSR bij hoorzitting Wcz (25 november 2011)

Positionpaper LSR Wcz (november 2011)

Stand van zaken wetsvoorstel Wcz (najaar 2011)

Verslag kamerleden over Wcz (april 2011)

Brief LSR aan Kamerledenover  Wcz (maart 2011)

Stand  van zaken wetsvoorstel Wcz (februari 2011)

2010

Wcz naar Tweede Kamer (10/6)

Wcz controversieel verklaard (16/3)

Stand van zaken voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (28/1)

2009

Stand van zaken voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (najaar 2009)

Brief LSR aan ministerie VWS over voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (14/4) (PDF 5.4MB)ReadSpeaker Lees voor

 

Vragenlijsten raadpleging Wcz met overzicht wijzigingen (raadpleging is inmiddels gesloten)

Financiering cliëntenraden (22/1)

2008

Reactie aan Tweede Kamer over nieuwe wet (23/10)

Ontwikkelingen wet Cliënt en Kwaliteit (15/10)

Reactie LSR op rapport ‘Effectieve medezeggenschap’ (4/3)

LSR wijst Wetsvoorstel Cliënt en Kwaliteit af (20/1)

 

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief