Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Zorgbrede Governancecode niet te vrijblijvend

De brancheorganisaties in de zorg zijn bezig met het vernieuwen van de Zorgbrede Governancecode. Zij hebben het concept voorgelegd aan het LSR die het heeft besproken met zijn achterban. Het LSR is positief over de intentie van de Governancecode en de positie van cliëntenraden hierin. Tevens zijn er kritische kanttekeningen.

De zorg is voortdurend in verandering. Dat geldt ook voor de kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en de governance in zorgorganisaties. ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), willen de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht in de zorgsector verder verbeteren. Daarom hebben de brancheorganisaties besloten tot een herijking en vernieuwing van de Zorgbrede Governancecode. Goed bestuur van zorgorganisaties, die een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, is daarbij het uitgangspunt.

Consultatie Zorgbrede Governancecode

De brancheorganisaties hebben de concept Governancecode ter consultatie voorgelegd aan het LSR. Vanwege het belang van het onderwerp heeft het LSR een achterbanbijeenkomst met zijn leden belegd en met cliëntenraden de concept Governancecode besproken.

De eerste indruk van de nieuwe Governancecode is goed; de code is duidelijk aangescherpt en de intentie van de code is duidelijk. Tevens zijn LSR en cliëntenraden zeer content dat de positie van de cliëntenraad een plek heeft gekregen in deze nieuwe Governancecode.

Het LSR is kritisch over de acht principes die zijn onderverdeeld in  vier maatschappelijke principes en vier governanceprincipes (zie hieronder). Het LSR beveelt aan om alle principes te duiden als governanceprincipes. Kritisch is het LSR ook ten aanzien van het ‘pas toe of leg uit’-beginsel dat aangeeft dat een regel wordt toegepast, tenzij de situatie van dien aard is dat het afwijken van de regel evident tot betere resultaten leidt. Gewaakt moet worden dat dit beginsel niet overvloedig toegepast wordt. Dit omdat de Governancecode daarmee te vrijblijvend wordt en daarmee aan kracht verliest.

Brief LSR aan BoZ over concept Zorgbrede Governancecode

Maatschappelijke principes

1. De maatschappelijke doelstelling en het bestaansrecht van de zorgorganisatie is het leveren van goede zorg, aan individuele cliënten/patiënten.
Belangen van cliënten/patiënten worden zorgvuldig afgewogen, rekening houdend met publieke kaders en professionele ruimte en mede bezien vanuit het perspectief van lange termijn waardecreatie.

2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht van hun organisatie.
Zij zijn hierop aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af. De raad van bestuur stuurt op waardengedreven handelen van medewerkers en de organisatie.
Het maatschappelijk doel, het leveren van goede zorg als centrale waarde, verlangt van de raad van bestuur en de medewerkers van de zorgorganisatie om van daaruit te handelen.
De raad van bestuur draagt zorg voor een open aanspreekcultuur die ruimte biedt voor het leren van fouten en gericht is op het vragen om tegenspraak en het voeren van de dialoog.

3. De zorgorganisatie heeft een duidelijk beleid voor de omgang met stakeholders.
De zorgorganisatie zorgt voor goede invloed van de medezeggenschap en heeft een duidelijk beleid voor de omgang met interne en externe stakeholders. De zorgorganisatie verantwoordt zich maatschappelijk en is transparant in haar keuzen.

4 . Raad van bestuur en raad van toezicht zijn geschikt voor hun functie.
De raad van bestuur en raad van toezicht reflecteren op hun handelen, ontwikkelen hun professionaliteit en toetsen regelmatig of zij nog geschikt zijn voor hun functie en passen bij de opgaven waar de zorgorganisatie voor staat.

Governance principes

5. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
De raad van bestuur en raad van toezicht bepalen de inrichting van de governance van de zorgorganisatie en zorgen dat de inrichting en de werking voldoet aan de Zorgbrede Governancecode. Zij dragen verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de governance conform de code.

6. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
De raad van bestuur is collectief verantwoordelijk en bevoegd voor het besturen en voor de algemene gang van zaken van de zorgorganisatie.

7. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
De raad van toezicht is collectief verantwoordelijk en bevoegd voor het toezicht op het besturen en op de algemene gang van zaken van de zorgorganisatie.

8. De algemene vergadering richt zich bij haar afwegingen naar de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
Bij vennootschappen, coöperaties en verenigingen heeft de algemene vergadering de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en benoemt, schorst en ontslaat zij de raad van commissarissen.

Skipr.nl – Cliëntenraden: nieuwe governancecode te vrijblijvend

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief