Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Voortgang wetgeving medezeggenschap cliëntenraden…

Instemmingsrecht in plaats van verzwaard adviesrecht, verbetering financiering en verruiming enquêterecht. Dat zijn de verbeteringen die de minister en staatssecretaris binnen de huidige wet aankondigen.

De Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) blijft bestaan en wordt aangescherpt. Ook andere onderdelen van het wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg worden in bestaande wetgeving aangepast. Daarmee is het wetsvoorstel van tafel. Minister en staatssecretaris schrijven dit in een aanbiedingsbrief aan de Kamer naar aanleiding van Kamervragen in het verslag schriftelijk overleg over het wetsvoorstel Goed Bestuur in de zorg.

De belangrijkste punten

De aanbiedingsbrief heeft betrekking op verschillende aspecten van het wetsvoorstel. De informatie over medezeggenschap vindt u onder Optimaliseren van checks en balances langs de weg van medezeggenschap (pagina 8 t/m 10). De belangrijkste punten op het gebied van medezeggenschap:

  1. Medezeggenschap is zorgbreed – curatieve zorg, langdurige en ambulante zorg – van belang. Dit is in lijn met de LSR-lobby om wettelijke medezeggenschap in ziekenhuizen en revalidatie te behouden
  2. Er wordt maatwerk mogelijk gemaakt zodat er naast de cliëntenraad ook een andere vorm van medezeggenschap kan worden ingericht (dit wel met wettelijke bevoegdheden conform de Wmcz). Zodoende wordt in de brief gesproken over een cliëntvertegenwoordigend orgaan in plaats van een cliëntenraad.
  3. Het kabinet laat momenteel onderzoek doen naar de ervaringen met de reikwijdte en (vernieuwende) vorm(en) van medezeggenschap in de huidige praktijk.
  4. Voor onderwerpen die de dagelijkse leefomgeving van cliëntenraden raken komt een instemmingsrecht (is nu een verzwaard adviesrecht). Het instemmingsrecht is overigens geen vetorecht.
  5. De financiering van cliëntenraden wordt verbeterd (onder meer worden genoemd: faciliteiten, middelen voor reguliere werkzaamheden en scholingskosten)
  6. Het enquêterecht voor cliëntenraden wordt verruimd.
  7. De Inspectie (IGZ) gaat toezicht houden op de wettelijke verplichting van zorgaanbieders om medezeggenschap in te richten. De IGZ zal niet op individueel niveau tussen cliëntenraad en zorginstelling gaan treden, maar vooral gaan toezien of zaken geregeld zijn.

Belang medezeggenschap

De minister en staatssecretaris geven aan dat uit oriënterende gesprekken die medio 2014 zijn gevoerd met onder andere het LSR en uit de vele brieven die zij hebben ontvangen van cliëntenraden van zorginstellingen, blijkt dat zorgbreed (curatief, langdurig, ambulant) onverminderd groot belang wordt gehecht aan medezeggenschap. Positief is ook dat het kabinet onderschrijft dat medezeggenschap in de curatieve zorg van belang is. De lobby van het LSR en de cliëntenraden van ziekenhuizen die een brief aan de minister stuurden hebben dus als resultaat dat medezeggenschap ook in de curatieve zorg serieus genomen wordt.

Verschillende wetsvoorstellen

De plannen voor wetgeving rond medezeggenschappen zijn de afgelopen jaren nogal eens gewijzigd. In eerste instantie was er sprake dat de Wmcz zou opgaan in de Wet cliëntenrecht zorg (Wcz). Begin 2013 werd besloten dat de Wcz niet door zou gaan. Regelingen rond medezeggenschap zouden worden ondergebracht in de wet Goed bestuur in de zorg. Nu is besloten dat ook dit wetsvoorstel niet doorgaat. Minister en staatssecretaris hebben gekeken wat er binnen de bestaande wet- en regelgeving mogelijk is om goed bestuur te bevorderen. Op grond daarvan stellen zij nu verbeteringen voor binnen de Wmcz.

Onderzoek medezeggenschap

Om nog beter zicht te krijgen op ervaringen met de reikwijdte en (vernieuwende) vorm(en) van de medezeggenschap laat het ministerie momenteel onderzoek doen. Het LSR zal hierbij ook gevraagd worden om input. De resultaten daarvan zullen zij betrekken bij de wetswijzigingen die ze gaan voorbereiden op dit punt. De planning is dat eind maart dit onderzoek gereed is.

Hoe verder?

Tot dusver positieve ontwikkelingen. Maar ook is er nog veel onzeker en onduidelijk. De brief van het kabinet zal in de Tweede Kamer besproken gaan worden. Momenteel is Den Haag erg druk met de Provinciale Staten verkiezingen. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer de brief behandeld zal worden. Het LSR zal het hele proces nauwkeurig volgen en zijn lobby voor een goede medezeggenschap in alle sectoren voortzetten.

Aanbiedingsbrief Kamer verslag schriftelijk overleg over brief Goed Bestuur in de zorg

Nieuwsbericht skipr.nl. Positie cliëntenraad versterkt

Achtergrondinformatie

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief