Onze organisatie gaat fuseren en we willen graag een deskundige inhuren om de cliëntenraad te helpen in het adviestraject. We hebben hiervoor geen budget. Hoe lossen we dat op?

Bij een fusie, maar bijvoorbeeld ook bij nieuwbouw, komen er veel en vaak moeilijke onderwerpen aan de orde bij de cliëntenraad. Daar heeft de gemiddelde cliëntenraad niet vanzelf genoeg deskundigheid voor. Daarom kan zij een apart budget aanvragen om door deskundigen te worden bijgestaan bij het voorbereiden van de adviezen over de fusie of over de nieuwbouw.

In artikel 2 van de Wmcz  (wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) wordt aangegeven dat de zorgaanbieder de cliëntenraad de middelen verstrekt om haar werk goed te kunnen doen. De wetgever heeft in de memorie van toelichting bij de Wmcz ook uitdrukkelijk bedoelt dat de cliëntenraad een beroep mag doen op deskundige ondersteuning bij moeilijke onderwerpen.

De cliëntenraad kan vooraf schriftelijk aan de zorgaanbieder extra budget vragen voor het inhuren van een deskundige. Geef hierbij ook aan wat de deskundige ondersteuning globaal inhoud en door wie het gegeven gaat worden.

Na de toestemming kan de cliëntenraad dan zelf bepalen wat zij precies gaat vragen aan de deskundige(n) binnen dat extra budget. Mocht de fusie heel lang duren en heel veel van de cliëntenraad gaan vragen dan mag de cliëntenraad opnieuw extra budget aanvragen voor bijstand van deskundigen.

Delen op social media