In de wet Wmcz staat bij artikel 5.1: ‘de zorgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft’.
De cliëntenraad heeft dus recht op alle informatie die nodig is om zijn werk goed te doen.

Bij het vragen naar de informatie is het van belang aan te geven waarom de cliëntenraad de informatie nodig heeft. Soms kan de cliëntenraad de informatie ook geanonimiseerd krijgen. Bijvoorbeeld als in notulen of documenten informatie over personen staat.

In de Wmcz staat ook genoemd welke documenten de zorgaanbieder openbaar moet maken (aan alle cliënten dus). Dit staat in artikel 9.1:
• het jaarverslag;
• op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de algemene criteria, welke bij de zorgverlening worden gehanteerd;
• de notulen en de besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze algemene beleidszaken betreffen;
• een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en andere voor cliënten geldende regelingen, alsmede een regeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid (het instellingsbesluit van de cliëntenraad);
• het verslag, bedoeld in artikel 8 (De zorgaanbieder stelt jaarlijks een schriftelijk verslag op over de wijze waarop ten aanzien van de instelling deze wet is toegepast).

Delen op social media

Over de auteur