Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

De Tweede Kamer heeft een voorlopige lijst opgesteld met controversiële onderwerpen. Tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 5 juni wordt hierover gestemd. De behandeling van de onderwerpen die op die lijst staan, wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om het onderwerp van de lijst af te halen.

De vaste commissie voor VWS heeft de overheveling begeleiding AWBZ naar Wmo, de Beginselenwet AWBZ-zorg (BAZ) en de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) controversieel verklaard. De Wet zorg en dwang is niet controversieel verklaard en kan doorgaan na positief advies van de Raad van State.

Controversieel verklaarde onderwerpen

Wcz- Wet cliëntenrechten zorginstellingen

Het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) bundelt en vervangt een aantal huidige wetten op het gebied van cliëntenrechten. Ook de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) valt hieronder. Het LSR pleit samen met een brede vertegenwoordiging van cliëntenorganisaties in een brief aan de Vaste Kamercommissie VWS om dit wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen en tot wet te maken. Meer lezen over de Wcz

Beginselenwet AWBZ-zorg

Deze wet moet de positie van cliënten in AWBZ-zorg versterken en legt een aantal basisrechten vast. Het zorgplan is het instrument om over deze rechten afspraken op maat te maken. Meer lezen

Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning

Steeds meer delen van die AWBZ-zorg komen onder de Wmo te vallen. De gemeente zorgt voor de uitvoering van de Wmo. Het plan is om extramurale begeleiding zoals dagbesteding, begeleid zelfstandig wonen en logeeropvang ook onder de Wmo te laten vallen. Hoe dit gaat worden ingevuld zal afhankelijk zijn van het volgende kabinet en de toekomstige coalitie. Omdat een kamermeerderheid voor de decentralisatie van begeleiding is zal het voorstel waarschijnlijk wel doorgaan. De decentralisatie gaat definitief niet door in 2013. Meer lezen

Niet controversieel verklaarde onderwerpen

Wetswijziging dwang in de zorg

De huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) beschermt mensen die te maken krijgen met gedwongen opname. De Wet Bopz is toegesneden op de psychiatrie, maar geldt ook voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. De overheid wil de regelingen voor deze twee groepen van elkaar scheiden. Daarom komen er twee nieuwe wetten voor de huidige Wet Bopz in de plaats:

  1. Wet Zorg en Drang
  2. Wet verplichte GGZ

Uitgangspunt van de twee nieuwe wetten is dat dwang in de zorg zoveel mogelijk wordt beperkt. De twee wetsvoorstellen liggen ter behandeling bij de Tweede Kamer. Meer lezen

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief