Reactie LSR op wetvoorstel domein-overstijgende samenwerking

Domein-overstijgende samenwerking in zorg en ondersteunig is belangrijk. Maar dan wel georganiseerd vanuit het perspectief van de cliënt. Dat schrijven Patiëntenfederatie, Ieder(in) en LSR in een gezamenlijk reactie op het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking.

Domein-overstijgende samenwerking kan leiden tot betere zorg in de thuisomgeving. Hierdoor kan een ongewenste opname in een Wlz-instelling worden voorkomen of uitgesteld. Bovendien kan zorg door de samenwerking eerder worden opgeschaald ter voorkoming van crisissituaties.

Met het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking wordt de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende zorgwetten gestimuleerd. Zorgkantoren krijgen financiële ruimte om afspraken over de zorgdomeinen heen te maken.

Samenwerking onontbeerlijk voor goede zorg

Om passende zorg in de thuissituatie te faciliteren, is samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties als zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten onontbeerlijk. Ook het kunnen inkopen van passende zorg voor specifieke cliëntgroepen hoort daarbij.

In een reactie onderschrijven Patiëntenfederatie, Ieder(in) en LSR dan ook het doel om domein-overstijgende samenwerking mogelijk te maken. Twijfels hebben de cliëntenorganisaties of het voorgestelde wetsvoorstel bijdraagt aan zorg en ondersteuning die meer vanuit de cliënt wordt georganiseerd.

In onze reacties op eerdere documenten en consultaties rond dit onderwerp benoemden wij al steeds het belang van samenhangende zorg voor cliënten en hun mantelzorgers. Dit vanuit de vele signalen van mensen die nu vastlopen in de verschillende systemen en regels.

Insteek wetsvoorstel

Twijfels zijn er omdat de gestelde voorwaarden in het wetsvoorstel financieel lijken te zijn ingestoken en gericht op aantonen van doelmatigheid. Wij lezen in het huidige voorstel onvoldoende de waarde terug van het voorkomen van ongewenste opname. Het cliëntperspectief bij het organiseren van de zorg komt onvoldoende naar voren. Ook bij de vereiste monitor en evaluatie gaat het vooral om het behalen van kostenreductie. Dat de kwaliteit voor de cliënt behouden moet blijven, wordt daarbij slechts terloops genoemd.

Meer het accent leggen op maatschappelijke en individuele baten, zoals kwaliteit van leven.

Als cliëntenorganisaties vragen wij ons af of met deze insteek de verbeteringen die voor cliënten en naasten/mantelzorgers relevant zijn wel van de grond komen. Meer kans op resultaat is te verwachten als het accent ligt op het aannemelijk maken van maatschappelijke en individuele baten. Expliciet zou benoemd moeten worden  dat ook de ervaren kwaliteit van leven van mensen zelf wordt meegenomen.

Meer nodig dan regelgeving

De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel beschrijft dat er voor zorgverzekeraars en gemeenten geen wettelijke belemmeringen zijn in de regelgeving om te investeren in domein-overstijgende samenwerking. Toch komt de samenwerking ook daar wat ons betreft nog steeds onvoldoende tot stand. Dit laat zien dat er meer nodig is dan alleen het faciliteren van zorgkantoren in de regelgeving.

Download

Lees hier de internetconsultatie wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking en de reactie Patiëntenfederatie, Ieder(in) en het LSR op het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking.

Delen op social media

Over de auteur