Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De Wzd regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

In de praktijk blijkt dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het bestaan van de wet, van de betekenis en toepassing ervan en van hun rechten als cliënt. Ieder(In) heeft daarom samen met cliëntenorganisaties Alzheimer Nederland, LFB, KansPlus, Per Saldo en LSR een projectaanvraag voor subsidie ingediend dat is toegekend. Dit met als doel het cliëntperspectief bij de implementatie van de Wzd beter voor het voetlicht te brengen.

Wat hebben we gedaan?

Nieuwsbericht: Onbekendheid met Wet zorg en dwang brengt grondrechten cliënten in gevaar

Rapport van het onderzoek Ervaringen met de Wet zorg en dwang.

In 2022 en 2023 zijn verschillende activiteiten, resultaten en met daaraan gekoppelde acties uitgevoerd:

Activiteit 1: Belangen behartigen en netwerk opbouwen

Bij verschillende werkgroepen, beleidstafels en bestuurlijke overleggen hebben we het cliëntenperspectief ingebracht. Ook is juridische kennis over de Wzd vanuit het cliëntperspectief ontwikkeld. Concreet hebben we:

  • Projecten en initiatieven vanuit de cliëntenorganisaties geïnventariseerd.
  • Overlegd over juridische aspecten.
  • Een landelijke bijeenkomst ‘Stem van de cliënt’ georganiseerd.

Activiteit 2: Signaleren

We hebben inzicht gekregen in de specifieke vragen en knelpunten bij de uitvoering van de wet. We hebben gekeken of er sprake is van een gecoördineerde stem vanuit cliënten en naasten, ten behoeve van belangenbehartiging en wetsevaluatie en hebben hierover signaalrapportages met daarin ervaringen met de Wzd opgesteld.

Activiteit 3: Informatieverspreiding

We willen ervoor zorgen dat informatie over de Wzd voor cliënten en naasten actueel, goed vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk is. Dat cliënten en naasten zich gesterkt voelen in hun positie en beter in staat zijn de dialoog te voeren over de toepassing van de Wzd in het dagelijks leven. Dit hebben we gedaan door:

  • Digitale voorlichting te ontwikkelen.
  • Het ontwikkelen van schriftelijke voorlichting en advies.
  • Te zorgen voor informatievoorziening in samenwerking met stakeholders.

In overleg met het ministerie van VWS, zijn we bezig met een vervolg op dit project.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief