Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit

In 2016 is een nieuw, landelijk subsidieprogramma gestart: Kwaliteit van de Gehandicaptenzorg. Het LSR gaat hierin samenwerken met KansPlus, LFB en koepelorganisatie Ieder(In) ten behoeve van een betere kwaliteit van de gehandicaptenzorg.

Deze samenwerking komt voort uit de nota ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg” (kortweg Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg) die staatssecretaris van Rijn van VWS in 2016 heeft gepresenteerd.

Deze samenwerking komt voort uit de nota ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg” (kortweg Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg) die staatssecretaris van Rijn van VWS in 2016 heeft gepresenteerd.

Informatie rijksoverheid over Kwaliteitsagenda (cliëntversie)ReadSpeaker Lees voor

De zorg voor mensen met een beperking moet worden voorbereid op de toekomst. Mensen met een beperking worden ouder, waardoor de zorg die zij ontvangen toeneemt en ingewikkelder wordt. Ook moet beter dan nu tegemoet gekomen worden aan de zorgvragen van een specifieke groep mensen met beperkingen. (uit de notitie Kwaliteitsagenda) De Kwaliteitsagenda vertoont overeenkomsten met ‘Waardigheid en trots’, het programma dat in de Verpleging en Verzorging loopt.

Het is de bedoeling dat de Kwaliteitsagenda in ieder geval tot en met 2018 gaat duren onder de naam: ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit.’

Begin november 2017 is het platform van de hele coalitie gelanceerd www.ikdoemee.nl, waar de stand van zaken van alle acties, activiteiten, filmpjes en verhalen van cliënten enzovoort worden vermeld.

5 doelstellingen

Het LSR is onderdeel van een grotere coalitie met daarin cliëntenorganisaties, het ministerie van VWS, beroepsorganisaties, zorgkantoren, inspectie en zorgaanbieders. Al deze partijen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de agenda.

Om betere kwaliteit te realiseren gaan we ons hard maken voor:

 1. versterken van de positie van de cliënten en zijn verwanten in de instelling (doelstelling 1)
 2. investeren in cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen (doelstelling 2)
 3. realiseren van beter toegeruste en betrokken zorgprofessionals (doelstelling 3)
 4. bevorderen dat bestuurders sturen met visie en op samenwerking intern en extern (doelstelling 4)
 5. bevorderen van transparantie, (technologische) innovatie en samenwerking (doelstelling 5).

In totaal omvat de kwaliteitsagenda 63 acties. Ook komen er twee grote onderzoeken naar de staat van de gehandicaptenzorg en de ervaren afhankelijkheid van de zorg van cliënten en verwanten.

Versterken positie van cliënten en verwanten

Het LSR gaat zich samen met de cliëntenorganisaties KansPlus, LFB enIeder(in) vooral richten op het versterken van de positie van cliënten en verwanten in de instelling (doelstelling 1). In de Kwaliteitsagenda staat het als volgt toegelicht:

Mensen met een beperking willen net als ieder ander hun leven inrichten naar eigen inzicht en behoeften. Dat is essentieel voor hun kwaliteit van bestaan. De ervaren kwaliteit is mede afhankelijk van ‘eigen regie’ en ‘kansen op meedoen in de samenleving’.Juist daarom is het zo belangrijk dat de cliënt in staat wordt gesteld de regie over zijn leven en zorg te voeren en meer dan nu gemiddeld genomen het geval is. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft onder andere dit basisrecht wettelijk verankerd. Dit verdrag is een enorme stap vooruit. We gaan van ‘zorgen voor’, naar ‘zorgen dat/met’ en zetten nu met dit verdrag de stap naar ‘uitgaan van’ de wensen en behoeften van de cliënt, waarbij de cliënt zoveel mogelijk -waar nodig met ondersteuning- zelf doet.

Informatie rijksoverheid over Kwaliteitsagenda (cliëntversie)ReadSpeaker Lees voor

 

Om de kwaliteit van de zorg voor cliënten en hun verwanten te verbeteren hebben de cliëntenorganisaties vijf thema’s gekozen:

 1. de dialoog tussen cliënten, hun naasten en de zorgverlener
 2. het ondersteuningsplan
 3. vrijheidsbeperking
 4. keuzevrijheid
 5. sterkere cliëntenraden en verwantenraden.

Hiervoor zijn 16 concrete acties/projecten opgezet die de cliëntenorganisaties gezamenlijk uitvoeren.

De 16 projecten

Hieronder volgt een overzicht van de 16 projecten.

Thema Naam project
Investeren in goede dialoog tussen cliënten, hun naasten en de zorgverlener Toerusten cliënten en vertegenwoordigers t.b.v. het gesprek over ondersteuning en zorg
Beheerst risico’s nemen (ipv risicovermijding) in overleg met de cliënt en zijn verwanten t.b.v. de kwaliteit van bestaan
Netwerkversterking voor cliënten en verwanten
Ondersteunings-plan en toegankelijk (digitale) inzage Digitaal goed toegankelijke elektronische dossiers en digitaal betrekken van naasten
Een cliëntvriendelijker ondersteuningsplan
Terugdringen onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperking Workshops “Veilig in Vrijheid”
Onderzoek naar informatie over vrijheidsbeperkende maatregelen
Scholing Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen
Cliënten hebben keuzevrijheid en worden daarin ondersteund Onderzoek naar routes die cliënten afleggen in hun keuzeproces
Proactief informeren over de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning
Persoonsvolgende bekostiging nader onderzocht
Ophalen keuze-informatie voor Zorgkaart Nederland
Werken aan transparante cliëntkeuze-informatie
Sterkere cliënten- en verwanten-raden digitaal Kennisplatform cliënten- en verwantenraden en familieverenigingen
Kwaliteit dankzij formele medezeggenschap
Jaarlijks congres voor cliëntenraden

Wat gaan de cliënten(raden) ervan merken?

Een paar voorbeelden van .

 • Een echt toegankelijk en cliëntvriendelijk ondersteuningsplan
 • Cliënten kunnen beter de dialoog met zorgaanbieders aan gaan (en bijvoorbeeld de zorgplanbespreking voorzitten)
 • Terugdringen van onnodige vrijheidsbeperkingen
 • Betere informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Versterken van het sociale netwerk van cliënten
 • Betere voorlichting voor cliëntenraden en familieverbanden over hun mogelijkheden tot beïnvloeding van het kwaliteitsbeleid

De cliëntenorganisaties gaan ook een bijdrage leveren aan de andere vier doelstellingen die gericht zijn op de zorgprofessionals en de bestuurders:

 • Door versterking van de deskundigheid van medewerkers op het gebied van complexere zorgvragen en bv via de inzet van specialistisch verpleegkundigen
 • Door zorgprofessionals nog beter te scholen in de dialoog
 • Door bestuurders die hun medewerkers beter weten te faciliteren en inspireren dankzij bv ruimte geven aan medewerkers in hun werk
 • Door als bestuurder scherper zicht te houden op verplichtingen naar cliëntenraden toe
 • Door bestuurders aan te stellen die sturen op kwaliteit, niet alleen op financiën en die de administratieve lasten aanpakken

Voor de acties gaan we op zoek naar bestaande methodes, tools en goede voorbeelden die de positie van cliënten en verwanten versterken. Zonodig worden deze bijgesteld met hulp van cliënten(raden) en verwanten(raden).

Meer informatie

www.ikdoemee.nl

Informatie rijksoverheid over Kwaliteitsagenda (cliëntversie)ReadSpeaker Lees voor

Nieuwsbericht: Nieuw platform Kwaliteitsagenda: Samen sterk voor kwaliteit (juli 2017)

Persbericht cliëntenorganisaties Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorgReadSpeaker Lees voor

(maart 2017)

Nota ‘Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg’ (juli 2016)

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief