Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Project brengt kritische succesfactoren in kaart…

De betrokkenheid van familie en naasten bij de zorg voor cliënten is een groot goed. Echter ondanks alle belangstelling en initiatieven rond het thema mantelzorg, ervaren naasten nog onvoldoende ondersteuning. Patiënten- en familieorganisaties in de zorg hebben de afgelopen twee jaar in een gezamenlijk project ervaringen opgedaan en succesfactoren in kaart gebracht.

Het vraagstuk rond familie en naasten raakt veel spelers en is complex . Beleid en uitvoering is alleen te realiseren door te investeren in de samenwerking met alle betrokkenen, zo zijn de ervaringen van samenwerkende patiënten- en familieorganisaties. Patiënten- en familieorganisaties in de ggz, revalidatie en gehandicaptenzorg werkten in het kader van het programma ‘PG Werkt Samen‘ aan de versterking van familie, naasten en mantelzorgers. In de periode 2015-2016 zijn drie proeftuinen uitgevoerd waarin ervaring werd opgedaan met het bieden van ondersteuning aan familie en naasten.

Ervaringen

Tastbare resultaten van het project zijn een quickscan in de ggz. Deze stelt de mate waarin familie betrokken wordt en de mate waarin op behoefte van mantelzorgers wordt ingespeeld vast. Andere resultaten zijn verbeteradviezen voor de ggz en welzijnsector, individuele ondersteuning via getrainde partner-coaches in de revalidatie en bouwstenen voor familiebeleid in de gehandicaptenzorg. Daarnaast hebben de proeftuinen ook een aantal interessante, gedeelde leerervaringen opgeleverd.

Het weten te bereiken van naasten die ondersteuning nodig hebben vergt een gerichte strategie. Het ontwikkelen en implementeren van familiebeleid kost tijd; een cultuurverandering is nodig. Gelijk beginnen met inbedding in de zorgpraktijk vergroot de kans op succes. Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat er aansluiting gezocht wordt bij wat er al is in de zorgpraktijk.

Gelijke behoefte naasten

De ervaringen in het project waren divers en zijn zorgbreed opgedaan. Anders dan in eerste instantie verondersteld, doet het er niet toe wat voor een aandoening iemand heeft. De behoefte aan ondersteuning van familie en naasten hangt vooral samen met de relatie tot de cliënt en de fase van de aandoening. Een partner heeft andere wensen dan een zus of broer. De diagnosefase roept andere vragen en knelpunten op dan de herstelfase. Deze kennis is belangrijk voor de aanpak van de ondersteuning. Dat maakt initiatieven generiek, zorgsectoren kunnen hierdoor makkelijker van elkaar leren en de ervaringen zijn overdraagbaar.

Rol patiënten- en familieorganisaties

De signalerende en kritische rol van patiënten- en familieorganisaties helpt om het perspectief en de belangen van familie en naasten scherper in beeld te houden. Daarvoor is nodig dat zij zich als volwaardige samenwerkingspartner presenteren aan zorgorganisaties.

Alle ervaringen binnen het project zijn vertaald in kritische succesfactoren. Deze zijn bedoeld als handreiking aan andere patiënten- en familieorganisaties die zelf soortgelijk project willen starten of om ggz-instellingen, revalidatiecentra of zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg te adviseren.

Meer informatie project

Kaart met kritische succesfactorenReadSpeaker Lees voor

Link naar onderzoeksrapportReadSpeaker Lees voor

Artikel Wie zorgt er voor de mantelzorger?ReadSpeaker Lees voor

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief