Het LSR

Sterk in medezeggenschap

  • Contrast
  • Layout
  • Tekstgrootte

Het ministerie van VWS is bezig met de uitwerking van de nieuwe Wet ‘Cliënt en Kwaliteit’. De wet moet op 1 januari 2011 in werking gaan. In deze wet worden zeven rechten van cliënten verankerd. De huidige kwaliteitswet wordt in zijn geheel opgenomen in de nieuwe wetgeving. Op het gebied van klachtrecht en medezeggenschap zijn echter belangrijke wijzigingen te verwachten. Het LSR is over deze onderwerpen in gesprek met het ministerie.

Het LSR vindt de plannen positief. De voorstellen zijn echter op een aantal punten niet goed, niet duidelijk of bieden onvoldoende garanties. Het LSR liet dit al weten in een eerder persbericht.

De zeven cliëntenrechten binnen de wet ‘Cliënt en Kwaliteit’

 1. het recht op beschikbare en bereikbare zorg
 2. het recht op keuze en het recht op keuze-informatie
 3. het recht op verantwoorde zorg
 4. het recht op informatie, toestemming, dossiervorming
 5. het recht op privacy
 6. het recht op een effectieve en laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling
 7. het recht op medezeggenschap en goed bestuur

Verwachte wijzigingen klachtrecht
Ten aanzien van het klachtrecht zijn de volgende veranderingen te verwachten:

 1. Iedere zorginstelling dient een klachtenregeling op te stellen.
 2. De cliëntenraad krijgt instemmingsrecht ten aanzien van klachtenregeling.
 3. In de klachtenregeling dient te worden voorzien in een functionaris (bijvoorbeeld een klachtfunctionaris of cliëntvertrouwenspersoon, dit kan intern of extern zijn) die de klachtopvang verzorgt.
 4. De zorginstelling wordt verplicht om de klachtenregeling zo in te richten dat binnen een wettelijk nog vast te stellen termijn (er wordt nu gedacht aan een periode van 4 tot 6 weken) de klacht afgehandeld te hebben.
 5. Een zorginstelling kan besluiten om in hun klachtenregeling te voorzien in een interne of externe klachtencommissie. Dit wordt echter geen verplichting.
 6. Indien de cliënt na bewandeling van de interne klachtenregeling niet tevreden is met de klachtafhandeling, dan kan de cliënt zich richten naar een externe beroepsinstantie.
 7. Deze beroepsinstantie is ook in te schakelen indien een cliënt een claim wil neerleggen.

Verwachte wijzigingen medezeggenschap
Ten aanzien van de medezeggenschap zijn onder andere de volgende belangrijke veranderingen te verwachten:

 1. Naast de lokale cliëntenraad krijgt nu ook de centrale cliëntenraad een wettelijk verplicht karakter.
 2. In de langdurige zorg wordt een cliëntenraad op locatieniveau verplicht. Bij iedere locatie waar meer dan 15 cliënten gebruik maken van zorg dient een cliëntenraad te worden ingesteld.
 3. Lokale cliëntenraden krijgen rechten op het gebied van de persoonlijke levenssfeer, centrale cliëntenraden krijgen rechten op het gebied van financiële, beleidsmatige en strategische aard.
 4. In de curatieve zorg wordt een cliëntenraad verplicht daar waar sprake is van verblijf (ziekenhuizen, revalidatie). Eerstelijnszorg en solistische aanbieders hoeven geen cliëntenraad in te stellen.
 5. In de curatieve zorg wil men ook belanghebbenden in de cliëntenraad kunnen laten plaatsnemen. Er moet nog een kader komen voor wie belanghebbenden zijn.
 6. Cliëntenraden krijgen een initiatief recht (om ongevraagde advies af te geven) en instemmingsrecht over een aantal specifieke onderwerpen.
 7. Cliëntenraden in de langdurige zorg krijgen zwaardere bevoegdheden dan cliëntenraden in de curatieve zorg.
 8. De cliëntenraad krijgt het recht op voldoende budget, dit kan zij bemachtigen door het indienen van een werkplan met begroting.

Vervolg
De bewindslieden willen de wet op 1 januari 2011 in werking laten gaan. Het wetsvoorstel is volop in ontwikkeling. De komende tijd ziet de planning er als volgt uit:

 • 23 oktober wordt de brief van de minister over de nieuwe wetgeving in de vaste kamer commissie van VWS besproken.
 • 10 november heeft het LSR, samen met andere cliëntenorganisaties en koepels van aanbieders, een overleg bij het ministerie van VWS over de verdere uitwerking van de details van de medezeggenschapswet.
 • Voorjaar 2009 zal het wetsvoorstel worden voorgelegd aan de Raad van State en worden ingebracht worden in de Tweede Kamer.
Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief