Nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 van kracht

Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht geworden. Deze wet regelt de medezeggenschap van cliënten van onder andere ziekenhuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

Nieuw is dat ook de belangen van cliënten van eerstelijnszorg, private klinieken en het medisch specialistisch bedrijf (msb) door een cliëntenraad behartigd zullen gaan worden. Ook zorg die valt onder de Jeugdwet krijgt met de nieuwe medezeggenschapsbepalingen te maken. De nieuwe wet is niet van toepassing op zorg die wordt verleend op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bovendien zijn enkele zorgaanbieders uitgezonderd volgens het besluit over de reikwijdte van de Wmcz 2018.

Inspraak

Als het gaat om zorg met langdurig verblijf, vraagt de Wmcz 2018 ook van zorgaanbieders dat zij – naast medezeggenschap door cliëntenraden – voor cliënten en hun naasten inspraak organiseren over zaken die direct invloed hebben op het dagelijks leven van cliënten.

Vormgeven aan de medezeggenschap

Het LSR ondersteunt cliëntenraden en zorgaanbieders bij het vormgeven van de medezeggenschap aan de nieuwe wettelijke kaders. In samenwerking met koepels van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties in verschillende zorgsectoren, heeft het LSR enkele modelregelingen en handreikingen voor de medezeggenschap ontwikkeld. Deze en andere materialen over het organiseren van medezeggenschap en inspraak volgens de Wmcz 2018 zijn te vinden op de LSR Kennisbank. Met advies, voorlichting en trainingen over de Wmcz 2018 kunnen cliëntenraden en hun overlegpartners een goede start maken. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de LSR helpdesk.

Meer informatie

Bijlagen

Modellen huishoudelijk reglement en andere informatie over het organiseren van medezeggenschap en inspraak zijn te vinden op de LSR Kennisbank.

Delen op social media

Over de auteur