Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Mensen die te maken krijgen met onvrijwillige zorg laten van zich horen

Mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, weten steeds beter de weg naar onafhankelijke cliëntenondersteuning te vinden. Daarnaast is de vrije toegang door zorgaanbieders voor deze vorm van ondersteuning verbeterd. Deze dubbelslag én de communicatie-inspanningen van de aanbieders van de dienst, leidden tot toename van naamsbekendheid en kwesties voor de Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. Dit alles kunt u lezen in het jaarverslag van de vier aanbieders van het vertrouwenswerk. Hierin staat hoe de wet Wzd in de praktijk vorm krijgt, waardoor cliënten betere rechtsbescherming krijgen bij onvrijwillige zorg.

De Wet zorg en dwang (Wzd) maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening* een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten, indien er sprake is van onvrijwillige zorg.

Hoofdpunten jaarverslag

Het jaarverslag ‘Cliënten laten van zich horen’ gaat onder meer in op:

  • De ontwikkelingen rondom het werk van de CVP Wzd met o.a. aandacht voor kwaliteitsontwikkeling en focus van de dienstverlening
  • Interviews met cliënt, zorgaanbieder en cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
  • Het vertrouwenswerk overzichtelijk in cijfers
  • Diverse casussen uit de praktijk

Online inzien

We hebben het jaarverslag online aangeboden, zodat alle geïnteresseerden dit kunnen inzien.

Blik op de toekomst

Ook de komende jaren vervullen Adviespunt Zorgbelang, LSR, Quasir en Zorgstem het werk van onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet zorg en dwang. We gaan verder op de ingeslagen weg om meer en laagdrempeliger in de directe omgeving van de cliënt te kunnen zijn. In het belang van de kwaliteit van het leven en de zorg van heel veel cliënten die met onvrijwillige zorg te maken hebben.

__________________________________________________________________________________
* Sinds 20 april 2020 vallen ook cliënten met zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ – vooralsnog Korsakov, Huntington en niet-aangeboren hersenletsel – onder bepaalde omstandigheden onder de reikwijdte van de Wzd.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief