Cliëntenraden stellen regelmatig vragen aan het LSR. Vaak zijn die ook voor andere cliëntenraden interessant.

Organisatie van de cliëntenraad
Welke reglementen heeft de cliëntenraad nodig om zijn werk goed te doen?
We hebben een meningsverschil met de bestuurder over de hoogte van het budget van de cliëntenraad. Om goed te functioneren hebben we meer geld nodig dan de bestuurder wil geven. Hebben we hier verzwaard adviesrecht over?
Wij zijn een privé kliniek en we willen graag een cliëntenraad oprichten. Vanuit de Wmcz hoeft een privé kliniek geen cliëntenraad te hebben. Kunnen we de raad toch de rechten geven uit de Wmcz? En is dat dan rechtsgeldig?
Hoe lang mag een cliëntenraad over een adviesvraag doen? We krijgen vaak vragen die we zo snel mogelijk moeten beantwoorden.
We willen graag een zakelijke bankrekening openen voor de cliëntenraad en daarvoor hebben we een Kamer van Koophandel nummer nodig. Hoe komen we daaraan?
Zijn er digitale profielschetsen beschikbaar van een cliëntenraadslid en een voorzitter van de cliëntenraad?
De cliëntenraad krijgt soms de vraag van een cliënt of hij of zij de vergadering een keer mag bijwonen. Zijn de vergaderingen van de cliëntenraad openbaar en moet de raad dit altijd toestaan?
Hoe lang kan iemand lid zijn van de cliëntenraad? Waar staat dat in de wet?
Hoe hoog moet het budget zijn voor de cliëntenraad?
Bij onze organisatie worden twee cliëntenraden van twee woonlocaties samengevoegd omdat er een tekort aan leden is. Waar moeten we op letten?
De cliëntenraad wil nieuwe leden eerst een half jaar aspirant lid laten zijn. Na dat half jaar worden ze definitief benoemd en gaat hun zittingsduur van vier jaar in. Mag dit volgens de wet?
Na de fusie worden twee cliëntenraden samengevoegd tot één cliëntenraad. Hoe zit het dan met de zittingstermijnen? Neemt iedereen zijn oude zittingstermijnen mee of gaan we beginnen met nieuwe zittingstermijnen?
Sinds kort werken we in de cliëntenraad met een onafhankelijk voorzitter. Nu komt bij ons de vraag op of hij lid is van de cliëntenraad en of hij de woordvoerder van de cliëntenraad kan zijn?
In ons ziekenhuis wordt ggz-zorg door kinderartsen aan ADHD-patiënten gegeven. Deze zorg valt onder de Wet Jeugdzorg. Moet voor deze doelgroep een eigen cliëntenraad worden opgericht of volstaat een aandachtsfunctionaris in de bestaande cliëntenraad?
Vanaf welke leeftijd kan er een cliëntenraad voor kinderen/jongeren komen?
We willen de zittingstermijnen voor de leden van de cliëntenraad veranderen. Dit moet dan worden aangepast in het instellingsbesluit. Mogen we dit eenzijdig aanpassen?
Mag een cliënt die onder curatele staat lid worden van de cliëntenraad?
Een vertegenwoordiger van een cliënt heeft een OTS (onder toezichtstelling van de kinderrechter). Mag zij nog wel lid zijn van de cliëntenraad volgens wettelijke richtlijnen?
De cliëntenraad bestaat uit 6 cliënten. Er zijn 2 mensen die ook lid willen worden. Nu blijkt dat er vorig jaar verkiezingen hadden moeten zijn. Dit is niet gebeurd. Wat kunnen we nu doen?
Kan een cliënt van een regio waar een regioraad in oprichting is, zich wel al verkiesbaar stellen voor de Centrale Cliëntenraad (CCR)?
De manager heeft nooit tijd om bij de vergadering van de clientenraad te komen. Mag hij iemand anders sturen?
We hebben een nieuw lid voor de cliëntenraad. Nu hebben we met onze bestuurder een discussie over wie het nieuwe lid benoemd: de cliëntenraad zelf of de bestuurder. Hoe staat het in de wet?
Als cliëntenraadsleden worden wij plotseling geconfronteerd met het moeten invullen en ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring met een boeteclausule. Kunnen wij hiertoe verplicht worden?
Is het verstandig of verplicht om een mentor van een cliënt uit te nodigen als de cliëntenraad een advies aan de manager gaat geven?
De manager wil dat nieuwe leden van onze verwantenraad een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten geven. Mag dat wel?
Een cliëntenraadslid heeft een ingezonden brief naar de krant gestuurd waarin hij vertrouwelijke informatie gebruikt. Ons vertrouwen hem is hierdoor beschadigd. Gesprekken hebben niets opgelost. Wat kunnen wij nu doen?
Cliëntenraad aan het werk
Onze woonlocatie krijgt een nieuwe manager. De cliëntenraad wil dat kandidaat A het wordt. De bestuurder wil iemand anders. Maar wij hebben toch verzwaard adviesrecht?
In de Wmcz staat dat de zorgaanbieder schriftelijk moet reageren op een advies van de cliëntenraad. Onze bestuurder heeft zijn werkwijze veranderd. We krijgen nu een Pdf-bestand via de e-mail ipv een ondertekende brief. Is dit een rechtsgeldige werkwijze?
De cliëntenraad kan ongevraagd advies geven. Kan een ongevraagd advies ook een verzwaard advies zijn?
In onze organisatie gaan de managers ruilen van locatie. Wij krijgen dus een nieuwe manager. Er wordt geen advies aan de cliëntenraad gevraagd want de manager werkt al bij de organisatie. Mag dat wel?
We hebben adviesrecht over het aannemen van een nieuw lid van de raad van bestuur. Nu blijkt dat we alleen maar een gesprek hebben met de laatste persoon die over is. Wat zijn onze rechten hierin?
We hebben een positief advies gegeven over de bouw van een nieuwe locatie. De cliëntenraad hoorde dat in de nieuwe locatie niet meer zelf gekookt kan worden. We hebben al advies gegeven over de bouw. Kunnen we nog advies geven over het koken?
We willen een ongevraagd advies uitbrengen over het opnemen van gesprekken tussen arts en patiënt. Het gaat er hierbij om dat patiënten thuis nog eens kunnen horen wat de arts gezegd heeft. Is dit een gewoon of verzwaard advies onderwerp?
Bij onze locatie is het abonnement op onze krant opgezegd. De cliëntenraad is niet om advies gevraagd. Klopt dat wel?
Bij onze revalidatie instelling willen ze cliënten cashless laten betalen in het restaurant en de winkel. De bestuurder wil dat alle betalingen met betaalpasjes worden gedaan. Veel mensen kunnen helemaal niet met pasjes werken. Wat kunnen we doen?
De cliëntenraad heeft onlangs van de voorzitter van de raad van toezicht een adviesvraag ontvangen m.b.t. een wijziging in het reglement van de RvT. Mag de RvT adviesvragen aan de cliëntenraad sturen of moet dat dit via de bestuurder lopen?
Mag ons gezondheidscentrum ook op zaterdag open zijn? Wie bepaalt (wettelijk) de openingstijden van de eerstelijns zorg? En welk adviesrecht hebben wij?
In onze instelling krijgen bewoners die voor hun eigen voeding zorgen een vast bedrag. Hoeveel geld is normaal voor het kopen van voeding? Mag de cliëntenraad advies geven hierover?
Onze cliëntenraad heeft ter informatie het toepassingsbeleid inzake cameratoezicht gekregen. De beleidsmedewerker ziet geen formele grondslag in de Wmcz om dit ter advisering voor te leggen. Heeft de cliëntenraad geen recht op advisering?
De cliëntenraad wil graag de verslagen van het MT en het teamoverleg ontvangen en het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. Hebben we hier recht op?
Wanneer moet een samenwerking tussen vakgroepen van verschillende ziekenhuizen voor advies voorgelegd worden aan de cliëntenraad?
We hebben het jaarplan van de organisatie ter informatie voorgelegd gekregen. Hebben we hier geen adviesrecht op?
In de Wmcz staat dat de cliëntenraad advies mag geven over de begroting. Als we positief advies geven over de begroting geven we daarmee dan indirect ook positief advies over de plannen die ten grondslag liggen aan de begroting?
Reorganisaties langdurige zorg. Wat kan de raad ermee?
Moet iemand die in de centrale cliëntenraad zit eerst overleggen met de lokale raad bij een besluit?
De cliëntenraad heeft naar aanleiding van diverse onderzoeken verbeterpunten geformuleerd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze punten door de organisatie opgepakt worden?
In onze cliëntenraad zit een lid dat niet goed functioneert. Hij komt vaak niet opdagen, houdt zich niet aan afspraken en als hij er wel is, is hij zeer dominant. Mogen wij hem uit de cliëntenraad zetten?
Bij ons activiteitencentrum bepaalt de Ondernemingsraad (OR) de collectieve sluitingsdagen. Heeft de cliëntenraad hier ook medezeggenschap over?
Wat zijn eigenlijk de taken en rechten van een cliëntenraad?
In de Wmcz, artikel 3.d en 3.e staat het woord ‘belangrijk’. Wat houdt dit in?
De cliëntenraad wil het bindend voordracht recht voor een lid van de Raad van Toezicht veranderen in een adviesfunctie bij elke benoeming. Mag dat en is dat een uitbreiding van onze invloed?
Wat staat er in de wet over de contacten tussen de cliëntenraad en de Raad van Toezicht?
Heeft de cliëntenraad recht om toegang te hebben tot intranet van de instelling?
De werktijden van cliënten in het restaurant veranderen zomaar. Hadden we daar geen adviesvraag over moeten krijgen?
Onze organisatie gaat fuseren en we willen graag een deskundige inhuren om de cliëntenraad te helpen in het adviestraject. We hebben hiervoor geen budget. Hoe lossen we dat op?
Onze cliëntenraad heeft de calamiteitenprocedure voorgelegd gekregen. Volgens ons is het verzwaard advies, de bestuurder zegt dat dat niet zo is omdat het een uitvloeisel van de wet is. Klopt dit?
De cliëntenraad kreeg onlangs het verzoek van het zorgkantoor om de notulen van de vergaderingen op te sturen in het kader van de procedure zorginkoop. Is het verplicht om onze notulen op te sturen?

Staat uw vraag er niet bij?
Stel hem dan aan de helpdesk: helpdesk@hetlsr.nl.

Delen op social media