De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is op 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. Daarnaast worden zorgaanbieders verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die ook schadevergoedingen toe kan kennen. Verder kunnen zorgaanbieders, waar nodig, gedwongen worden meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid.

Achtergrondinformatie

De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De oude WKCZ stamde uit 1995. Al in 2006 gaf de Staat van de Gezondheidszorg aan dat de rechtspositie van de klager slecht was. Sindsdien wachtten cliënten op verbetering van hun rechtspositie. Het wetsvoorstel Wkkgz is de voortzetting van het eerdere wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz), dat een aantal wetten zou bundelen tot één wet. Minister Schippers en staatssecretaris van Rijn hebben in februari 2013 aangegeven deze wet op te knippen in vier delen. De Wkkgz die per 1 januari 2016 van kracht werd, was het eerste deel.

Alle informatie over de Wkkgz vindt u gebundeld op een website van de rijksoverheid www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Het LSR voerde samen met andere cliëntorganisaties een lobby om de rechtspositie van cliënten in het nieuwe wetsvoorstel te verbeteren.

Artikelen

Artikel Klachten en kwaliteit in de nieuwe wetReadSpeaker Lees voor

Artikel Adviseren over klachtenafhandeling volgens de nieuwe wetReadSpeaker Lees voor

Artikel Adviseren over klachtafhandeling volgens de nieuwe wetReadSpeaker Lees voor

(begrijpelijke taal)

Laatste informatie

www.kwaliteitenklachtenzorg.nl (Overzicht van informatie rijksoverheid over de Wkkgz)

Brochure ‘Val ik onder de Wkkgz?’ (augustus 2017)

Handreiking Wkkgz voor zzp-ers (augstus 2017)

Geschillencommissie Zorg. (januari 2017)

Inrichting klachtopvang en klachtbehandeling Wkkgz – aanbod LSR

2016

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? (december 2016)

Aanvraag erkenning Geschillencommissie Gehandicaptenzorg ingediend(november 2016)

Modelklachtenregeling ziekenhuizen gereed (november 2016)

Wat u als cliëntenraad kunt met de Wkkgz (september 2016)

Wkkgz – Meest gestelde vragen door zorgprofessionals (september 2016)

Nieuwsbericht: Eisen voor goede afhandeling van klachten in de zorg (mei 2016)

LSR werkt aan goede afhandeling van klachten in de zorg (maart 2016)
LSR werkt samen met branche- en cliëntenorganisaties aan een eisenprogramma voor geschilleninstanties.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Overzicht verplichtingen Wkkgz

Verplichtingen zorgaanbieder

Factsheet Wkkgz 1

Factsheet Wkkgz 2

2015

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) treedt op 1 januari 2016 in werking. (oktober 2015)

Nieuwsbericht: Cliënten wachten op verbetering van hun rechtspositie (juni 2015)

2014

Artikel Verandering klachtrechtReadSpeaker Lees voor (MEDEzeggenschap magazine winter 2014)

Reactie gezamenlijke cliëntenorganisaties op concept algemene maatregel van bestuur (AMvB) van het Wetsvoorstel WkkgzReadSpeaker Lees voor (september 2014)

Brief cliëntenorganisaties aan Eerste Kamer over WKKGzReadSpeaker Lees voor (maart 2014)

2013

Nieuwsbericht: Voer wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen snel in (december 2013)

Brief cliëntenorganisaties aan Eerste Kamer over WKKGzReadSpeaker Lees voor (december 2013)

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt plaats op 14 januari 2014. Meer informatie

Gewijzigd voorstel van wetReadSpeaker Lees voor naar Eerste Kamer (juli 2013)

Tweede Kamer stemt voor wetsvoorstel WKKGz. Procedure Eerste Kamer (juli 2013)

Brief input cliëntorganisaties op amendementen en reactie ministerReadSpeaker Lees voor (juli 2013)

Schriftelijke reactie op vragen tijdens eerste termijn van het plenaire kamerdebat WKKGz (juni 2013)

Schriftelijke reactie op amendementen (juni 2013)

Vierde nota van wijziging wetsvoorstel WKKGz (juni 2013)

Betere rechtspositie voor cliënt met klacht (mei 2013)

Delen op social media