LSR Nieuwsbrief – 3 juni 2015

Doorzettingsmacht door versterking wettelijke bevoegdheden cliëntenraden

Niet de rechtsrelatie en polarisatie voorop maar de inhoudelijke dialoog met de zorgaanbieder als uitgangspunt. Maar wel mét doorzettingsmacht voor cliëntenraden via aanscherping van wettelijke bevoegdheden Wmcz. Als basis voor een vanzelfsprekende cultuur van cliëntmedezeggenschap. Dat is waar het LSR in zijn belangenbehartiging van cliëntenraden op inzet. Op 2 juni heeft het LSR dit nogmaals benadrukt in een gesprek met VWS. Op 11 juni wordt de Wmcz in het kader van de wetgeving Goed bestuur besproken in de Tweede Kamer. Lees verder

Rapport Medezeggenschap op maat naar Tweede Kamer

In opdracht van het ministerie VWS heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorg. Bestuurder en ondersteuners van het LSR werkten als koepelorganisatie en belangenbehartiger van cliëntenraden mee aan de interviews en expertmeeting. Het onderzoek is verstuurd aan de Tweede Kamer. Op 11 juni staat dit onderwerp gepland voor bespreking. Lees verder

Medezeggenschap voor bestuurders nog lang geen vanzelfsprekendheid

Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut bevestigt wat het LSR in de praktijk bij raden tegenkomt. Spanningen tussen cliëntenraad en zorgaanbieder hebben vaak te maken met de mate waarin de cliëntenraad invloed kan uitoefenen op het proces van schaalvergroting van de zorginstelling, de gelegenheid voor de cliëntenraad om tijdig en goed geïnformeerd adviezen uit te brengen of het negeren van de uitgebrachte adviezen. Spanningen waar de rol van bestuurder of manager van grote invloed is. Bestuurders en managers hebben lang niet altijd voldoende kennis van de wetgeving of vinden het lastig deze toe te passen. Lees verder

Interview Jasper Boele, directeur LSR over het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar medezeggenschap in de zorg.

Rechter of commissie van vertrouwenlieden?

Begin 2015 verschenen er in korte tijd twee rechterlijke uitspraken over cliëntmedezeggenschap. Beide zaken hadden te maken met een conflict tussen cliëntenraad en bestuurder over het niet verkrijgen van bepaalde informatie. Belangrijke uitkomst was dat de twee zaken duidelijkheid verschaften over wanneer een geschil bij de burger-
lijke rechter en wanneer bij een commissie van vertrouwenslieden hoort. Lees verder

VGN, Ieder(in) en LSR tekenen intentieverklaring

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Ieder(in) en LSR hebben op 29 april hun onderlinge samenwerking bezegeld in een intentieverklaring. In een gezamenlijke werkagenda gaan de organisaties de uitgangspunten van de intentieverklaring vormgeven. Lees verder

Gemeenten stellen vertrouwenspersonen LSR aan voor onafhankelijke klachtopvang

De afgelopen tijd zijn opnieuw bij verschillende gemeenten vertrouwenspersonen van het LSR aangesteld. Gemeenten en Wmo-raden kiezen voor onafhankelijke klachtopvang voor burgers. Die kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht bij onvrede over de dienstverlening van de gemeente. Belangrijk juist is deze periode van decentralisatie. Het LSR heeft jarenlange expertise in het vertrouwenswerk en klachtopvang. Lees verder

Project Familie en naasten betrekken bij de zorg

Mantelzorg staat volop in de belangstelling. Familie en naasten hebben een belangrijke rol bij de zorg en behandeling in instellingen. Maar de last blijkt zwaar voor familie en naasten. Vaak krijgen ze niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Een gezamenlijk project van de VG-, GGz- en revalidatiesector en het LSR moet dat veranderen. Een project van ‘PG werkt samen’. Lees verder

Basiscursus medezeggenschap geestelijke gezondheidszorg

Vrijdag 19 juni 2015
U bent (nieuw) lid van de cliëntenraad. Dan is de basiscursus iets voor u. In één dag krijgt u informatie over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), de bevoegdheden en rechten en werk van de cliëntenraad en de taken van de bestuurder. De cursus volgt u samen met leden van andere cliëntenraden in de GGz. Lees verder

Training Invloed cliënten op patiëntveiligheid

Donderdag 3 september 2015
In de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor patiëntveiligheid. Maar helaas gaat het wel eens mis. Patiëntervaringen zijn belangrijke signalen die kunnen helpen om de zorg beter te maken. Een training voor clientenraden in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Lees verder

Volgen wat het LSR doet en vindt?

twitter.com/hetlsr (LSR) @hetlsr
twitter.com/lsrjasperboele (Jasper Boele, directeur LSR) @lsrjasperboele

Logo LSR Dit is een uitgave van het LSR, www.hetlsr.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van het LSR of contact hebt gehad met het LSR. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via de link in de ontvangen e-mail.

 

Delen op social media

About Author