Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Het LSR wil cliënten in staat stellen zelf de kwaliteit van de zorg en ondersteuning en de kwaliteit van leven te toetsen en daar samen met medewerkers en leidinggevenden verbeteringen in aan te brengen.

Wat zijn de uitgangspunten?

Cliënt centraal

Bij cliëntenraadpleging door het LSR staat de ervaring, mening en inbreng van cliënten centraal. Zij ervaren immers elke dag persoonlijk hoe de zorg- en dienstverlening de kwaliteit van hun leven beïnvloedt. Het LSR betrekt mensen met een beperking dan ook zoveel mogelijk bij de toetsing. En geeft hen een actieve rol bij de op innovatie en kwaliteit gerichte projecten.

Geen mens is hetzelfde. Het LSR stemt daarom altijd de raadpleging af op de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt. Zo is het voor cliënten met welke beperking dan ook mogelijk deel te nemen aan een raadpleging. Door middel van diverse ondersteunende hulpmiddelen  en deskundige, goed getrainde interviewers.

Neem cliënten met geheugen, concentratie en taalstoornissen. Zij kunnen moeite hebben met het begrijpen, bedenken en uitspreken van woorden. Tijdens de raadpleging wordt hier rekening mee gehouden door bijvoorbeeld extra tijd te nemen voor een interview, niet te veel informatie tegelijk te vertellen en met minder personen een groepsgesprek te houden. Ter ondersteuning van het communicatieproces maakt het LSR ook gebruik van verschillende soorten beeldmaterialen (pictogrammen, foto’s). Het LSR stemt met het locatiehoofd en de cliëntenraad af welke aanpassingen in de raadpleging noodzakelijk zijn.

Concreet betekent dit:

  • toetsing van de vragenlijsten door cliënten zelf;
  • een actieve rol van de cliëntenraad of afvaardiging van cliënten, bij de beoordeling van de vragenlijst, de uitvoering van de raadpleging, het bespreken van verbeterpunten en het rapport, etc.;
  • waar mogelijk de inzet van cliënten als ervaringsdeskundigen bij het afnemen van de interviews (de cliënt als interviewer), het verrichten van observaties (de cliënt als observerend onderzoeker) en bij brainstormen over allerlei ontwikkelingen in de zorg (cliëntenpanels en focusgroepen);de inzet van instrumenten die zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep;
  • de inzet van instrumenten die zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep.

Zeggenschap

Een cliëntenraadpleging van het LSR versterkt de zeggenschap van cliënten. Het versterkt hun bewustzijn dat een mening geven en aandacht vragen voor jezelf essentieel zijn om invloed uit te oefenen op je leven.

De enquêtes, individuele interviews en groepsgesprekken leiden tot een versterking van het (zelf)bewustzijn van cliënten. De cliëntenraadpleging maakt cliënten bewust van keuzes en wensen met betrekking tot het zorgaanbod en kwaliteit van leven in de zorginstelling. Mensen worden uitgenodigd om hun wensen en mening onder woorden te brengen en te leren van ideeën en ervaringen van anderen.

De kwaliteitstoetsing ondersteunt cliënten bij die bewustwording en levert zo een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking.

Medezeggenschap

De toetsingsresultaten en de aanbevelingen worden weergegeven in het toetsingsrapport. Op basis hiervan kan een zorginstelling samen met een cliëntenraad concrete afspraken maken over gewenste verbeteringen. Ook kan de cliëntenraad op basis van de uitkomsten ongevraagd advies geven over het beleid van de voorziening. De onderlinge afspraken kunnen worden vastgelegd in een verbeterplan. Het verbeterplan kan als basis gebruikt worden voor het werkplan van de cliëntenraad. Zo geven de onderzoeken van het LSR een impuls aan het functioneren van cliëntenraden.

Maatwerk

Een toetsingstraject is alijd op maat. Samen met de opdrachtgever wordt op een heldere manier de vraag geformuleerd. Op maat geldt voor het hele traject. Voor het ontwikkelen van vragenlijsten en interviewleidraden; de organisatie van de raadpleging; het inplannen van interviews; trainen van interviewers en uitvoeren van interviews en het leiden van groepsgesprekken; het analyseren en opstellen van raportages en het vertalen van de resultaten naar kwaliteitsverbeteringen.

Maatwerk geldt ook voor de modulaire opbouw van onze offertes. Desgewenst kan de instelling zelf bepaalde organisatorische zaken op zich nemen (denk aan de informatievoorziening, het maken van interviewafspraken). Of voor een combinatie van onderzoeksinstrumenten (interviews in combinatie met groepsgesprekken). Mede vanuit de inspiratie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg werken we aan nieuwe modules, die de opdrachtgever kan inzetten in het traject van de kwaliteitstoetsing.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief