Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

DaadKracht is een communicatiemethodiek die begeleiders ondersteunt in het zodanig communiceren dat de regie en het initiatief bij cliënten komt te liggen. Daarmee is het een instrument waarmee begeleiders en cliënten elkaar beter leren te verstaan. Tegelijkertijd is DaadKracht een hulpmiddel om te komen tot een ondersteuningsplan dat door de cliënt gedragen en begrepen wordt. Eén van de uitkomsten van de communicatie, de dialoog zijn namelijk wensen en ervaringen van cliënten. De begeleiders vertalen deze samen met de cliënt naar afspraken voor het ondersteuningsplan. Om dit doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van de communicatiemethodiek DaadKracht. Met deze methodiek leren begeleiders zo te communiceren dat de regie en het initiatief bij cliënten komen te liggen.

De domeinen van Schalock (zoals ook opgenomen in het visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg) staan centraal in de gesprekken met de cliënten. De methodiek is voor alle doelgroepen en alle type locaties geschikt, maar is met name bedoeld voor cliënten met een matige en een ernstige verstandelijke beperking.

Flyer Daadkracht (PDF 360KB)ReadSpeaker Lees voor

Non-verbaal

De methoden die binnen DaadKracht gebruikt worden zijn non-verbale communicatie, visualisatie en observatie. Bijvoorbeeld het non-verbaal spiegelen in plaats van het stellen van vragen of het gebruik van ondersteunend materiaal als voorwerpen en foto´s. En het bewust worden van signalen van cliënten en eigen handelen. Begeleiders worden getraind in de toepassing daarvan en brengen het geleerde gelijk in praktijk. Ze ontvangen intervisie en supervisie ter ondersteuning. Een nieuwsgierige en oprecht belangstellende basishouding zijn daarbij van belang.

Onderzoeksinstrument

DaadKracht is een communicatiemethodiek waarmee begeleiders en cliënten elkaar beter leren te verstaan en de zorg beter kan worden afgestemd op de wensen van de cliënt. Maar DaadKracht is tevens een onderzoeksinstrument, een cliëntenraadpleging, dat zorginstellingen inzicht biedt in de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van hun cliënten. Als zodanig is het een aanvullend instrument aan of een alternatief voor de CE (CQI).

In praktijk

De methode wordt op dit moment ontwikkeld binnen een project dat het LSR samen met CAOM is gestart. Het LSR en CAOM brengen op dit moment de methodiek in praktijk bij enkele zorginstellingen. Zij kijken wat de methodiek cliënten, verwanten, begeleiders en management heeft opgeleverd in termen van kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en kwaliteit van werk.

Het interessante van de methodiek is dat het geschikt is voor alle cliënten ongeacht de aard van hun beperking. Immers alle mensen communiceren, ongeacht de zwaarte van hun beperking. De communicatie verloopt alleen niet op de verbale manier zoals de meeste mensen gewend zijn.

DaadKracht kan als onderzoeksmethodiek kan worden ingezet als een vorm van cliëntenraadpleging dat inzicht biedt in de ervaren kwaliteit van leven en van zorg van cliënten. Daarmee is het geen los instrument maar een in de zorgpraktijk geïntegreerde kwaliteitstoets.

Doel Daadkracht

  1. Het betrekken van moeilijke en/of specifieke doelgroepen uit de revalidatie (kinderen / jongeren en mantelzorgers) en gehandicaptenzorg (mensen met een verstandelijke beperking van midden en laag niveau) bij het beoordelen van de kwaliteit van leven en van de ontvangen zorg en dienstverlening.
  2. Het versterken van de positie van alle cliënten (zeggenschap en medezeggenschap) bij het verbeteren van de zorg en dienstverlening in revalidatiecentra en instellingen voor mensen met een beperking.

Doel project

Ontwikkelen van een landelijk instrumentarium naast of in aanvulling op de CE waarmee ervaringen van cliënten met een verstandelijke beperking voor wie de CE te moeilijk is gemeten kunnen worden. Enkele randvoorwaarden zijn dat het afgestemd is op de domeinen van Schalock en dat het input oplevert voor verbeteringen.

Centrale onderzoeksvragen: Is DaadKracht als instrument bruikbaar om de ervaringen van cliënten met een verstandelijke beperking voor wie de CE te moeilijk is, te meten, als alternatief voor of ter aanvulling op de CE?

Biedt DaadKracht voldoende inzicht in de ervaren kwaliteit van zorg en leven van cliënten en draagt het bij aan een verbetering ervan? En draagt het voor begeleiders bij aan een versterking van hun professionele ontwikkeling en een vergroting van hun werkplezier?

Doelgroep

Het gaat om cliënten met een verstandelijke beperking van midden en laag niveau in de gehandicaptensector voor wie de CE mogelijk niet of minder geschikt is. Op dit moment is het zo dat als de CE niet geschikt voor hen is, hun mening helemaal niet of via hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers in kaart wordt gebracht. Ook deze cliënten hebben recht op het geven van hun eigen mening. Dit versterkt hun positie binnen de zorginstelling en vergroot de mate waarin zij regie voeren in hun leven.

Door de juiste (communicatieve) voorwaarden te scheppen, willen CKZ en LSR er voor zorgen dat er ook voor deze doelgroep een instrument ter beschikking komt.

Subsidiënt

Fonds PGO

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief