Het LSR

Sterk in medezeggenschap

  • Contrast
  • Layout
  • Tekstgrootte

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. De Wkkgz is een kaderwet die ruimte biedt voor nadere uitwerking. Iedere zorgaanbieder krijgt de vrijheid om een klachtenregeling te maken die rekening houdt met de aard van de zorg en de specifieke doelgroep van cliënten waar zorg aan wordt verleend. Hieronder staat de inhoud van de Wkkgz en hoe het LSR vanuit ervaring met klachtopvang hierop aan wil sluiten.

De Wkkgz in het kort

Voor wie is de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit zijn zorginstellingen uit onder andere de gehandicaptenzorg, ggz en ouderenzorg, maar ook eerstelijnszorg (waaronder bijvoorbeeld huisartsen) valt onder deze nieuwe wetgeving. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) valt niet onder de Wkkgz. De Jeugdwet dient nog aangepast te worden.

Om te weten of de wet ook voor u als zorgaanbieder geldt, heeft het ministerie van VWS de brochure ‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?’ uitgegeven.

Waarom is er een Wkkgz?

Ten aanzien van het klachtdeel van de wet geeft de overheid aan dat uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Het afhandelen van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners kunnen meer leren van klachten en incidenten in de zorgverlening. Het doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Meer informatie over de Wkkgz.

Wat eist de Wkkgz op het gebied van klachtopvang en klacht behandeling?

Kort samengevat zijn de belangrijkste eisen van de wet :

 • Dat de zorgaanbieder de klachtenregeling opstelt of herziet in overeenstemming met een representatief te achten vertegenwoordiging van cliënten (artikel 13);
 • Dat de zorgaanbieder één of meer daartoe geschikt te achten personen aanwijst die een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klachten en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossingen voor de klacht te komen (artikel 15);
 • Dat de zorgaanbieder zorgt dat een klacht zorgvuldig wordt onderzocht, dat de behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing en dat de klager op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de behandeling (artikel 16).
 • Dat de zorgaanbieder een klager zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes tot tien weken voorziet van een oordeel over de klacht en de eventueel te nemen maatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de klacht (artikel 17).
 • Dat de zorgaanbieder zich aansluit bij een geschillencommissie waar de klager het geschil kan voorleggen op het moment dat de uitkomst van de klachtbehandeling door de zorgaanbieder niet bevredigend is gebleken (artikel 18 e.v.).

Overheidsinformatie over de Wkkgz

Meer informatie

Het LSR heeft jarenlange expertise in de klachtopvang. Naast de klachtenfunctionaris vanuit de Wkkgz biedt het LSR organisaties diverse vertrouwenspersonen: de vertrouwenspersoon Zorg (een partijdige Wkkgz-functionaris voor cliënten), de vertrouwenspersoon Wmo/sociaal domein (een onpartijdige functionaris actief binnen gemeenten) en de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (een partijdige vertrouwenspersoon die de rechtspositie beschermt van cliënten rond onvrijwillige zorg).

Bezoek de betreffende pagina’s voor meer informatie of neem direct contact op voor een advies op maat.

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief