Update: reactie Internetconsultatie houtskoolschets Acute Zorg

Het ministerie van VWS had tot 1 januari 2021 een internetconsultatie uitstaan over wijzigingen in de organisatie van de acute zorg. Deze houtskoolschets Acute Zorg is een opzet en discussiestuk voor de herinrichting van de acute zorg dat in een later stadium geconcretiseerd moet gaan worden. De Patiëntenfederatie gaf namens de patiëntenorganisaties een reactie.

Reactie Patiëntenfederatie houtskoolschets Acute Zorg

Wat zijn belangrijke punten voor patiënten in de houtskoolschets Acute Zorg?

  • Het voorkómen van acute zorg en acute zorg thuis; laag complexe zorg kan thuis gegeven worden, met gebruikmaking van slimme digitale toepassingen/e-health.
  • Eén landelijk telefoonnummer met triage voor alle vormen van acute zorg. Bij niet-levensbedreigende acute zorgvragen wordt een patiënt doorverbonden naar een regionale zorgmeldkamer.
  • Integrale spoedposten voor acute huisartsenzorg, acute geestelijke gezondheidszorg en een groot deel van de acute medisch specialistische zorg.
  • Concentratie van hoogcomplexe of levensbedreigende acute zorg, wat betekent inkrimping van aantal SEH’s. De traumacentra voor multitraumapatiënten blijven bestaan in de huidige vorm.

Als voorwaarde wordt in de houtskoolschets genoemd: beschikbare medisch gegevens, handhaving van kwaliteitsnormen, inzet van slimme digitale zorg, gedragen besluitvorming en betaalbaarheid.

Wat vindt het LSR belangrijke aandachtspunten?

Het discussiestuk vraagt niet alleen in de uitwerking maar ook in de gestelde voorwaarden flink wat aanpassingen en uitwerkingen. Veel punten roepen nog vragen op zoals:

  • Het plan zet in op het voorkomen van acute zorg en acute zorg thuis. Is het realistisch om uit te gaan van acute zorg thuis. En is het beroep dat op mensen wordt gedaan om gebruik te maken van slimme digitale toepassingen realistisch?
  • Verder schetst het plan een expliciete knip tussen (integrale) spoedposten voor laagcomplexere zorg en SEH’s voor hoogcomplexe zorg. Gaat duidelijk genoeg worden wat hoogcomplex is en wat niet?
  • Wat betekent acute zorg thuis voor de samenwerking sociaal- en medisch domein; hoe eenduidig wordt dit beleid voor burgers en patiënten?
  • Een breed toegankelijk digitaal patiëntendossier is een voorwaarde, echter dit is nog steeds niet goed tot ontwikkeling gekomen. Wat betekent dit voor de uitwerking van het plan?
  • Het plan voorziet in de concentratie van de SEH’s. Er is een 45-minutennorm voor ambulances; wat betekent de concentratie voor de bereikbaarheid van burgers?
  • Hoe verhoudt zich de inrichting van de acute zorg, tot de algehele inrichting van de zorg, de tweede, eerste en anderhalve-lijnszorg, de kwaliteit, capaciteit en samenwerking in de zorg, waarvan we het belang en de moeilijkheden die blootgelegd zijn tijdens de huidige coronacrisis zien?

Belangrijk bij de uitwerking is om de aanleiding van de gewenste verandering in het acute zorglandschap in ogenschouw te nemen, namelijk de onduidelijkheid waar patiënten moeten zijn bij niet levensbedreigende acute zorg, onvoldoende integratie van samenwerking binnen de acute zorg en de beschikbare capaciteit van zorgprofessionals. Bij de verbetering hiervan en de verder uitwerking van het plan, is het van belang het patiëntenperspectief nauw te betrekken.

Reactie LSR op houtskoolschets Acute Zorg

Het LSR heeft bovenstaande punten t.a.v.de houtskoolschets Acute Zorg meegegeven aan de Patiëntenfederatie die namens de gezamenlijke patiëntenorganisaties een reactie heeft geven op de internetconsultatie. Alle reacties zijn openbaar.

We rekenen op de betrokkenheid van de patiëntenbeweging bij de verdere uitwerking.

Delen op social media

Over de auteur