Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte
Update: Wmcz 2018 op 21 mei in Eerste Kamer

De Eerste Kamercommissie van VWS heeft op 14 mei jl. de nadere procedure Wmcz 2018 besproken. Op 21 mei a.s. zal de Wmcz 2018 als hamerstuk in de Eerste Kamer worden behandeld. De commissie vindt dat met de antwoorden van de minister, de plenaire behandeling van de Wmcz 2018 voldoende voorbereid is.

Update 14 mei 2019: De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 14 mei 2019 het eindverslag uitgebracht. Het wetsvoorstel Wmcz 2018 wordt op 21 mei 2019 als hamerstuk behandeld in de Eerste Kamer. De vaste commissie voor VWS acht – met de antwoorden van de minister – de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid is. De commissie brengt daarom eindverslag

uit om het wetsvoorstel in de Eerste Kamer af te kunnen doen als hamerstuk.

Update 28 april 2019: De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 26 april 2019 de memorie van antwoord ontvangen en bespreekt op 14 mei 2019 de nadere procedure. Besproken wordt dan hoe de verdere voorbereiding zal verlopen en wanneer de plenaire behandeling kan plaatsvinden.

Update: minister komt voor 1 mei met reactie op vragen Eerste Kamer over Wmcz 2018
Brief van de minister van VWS over uitstel memorie van antwoord

De Eerste Kamercommissie voor VWS heeft 29 januari 2019 het voorlopig verslag uitgebracht. Het voorlopig verslag bevat twaalf pagina’s waarin de opmerkingen en vragen van de fracties verwoord staan. De fracties zijn overwegend positief over de versterking van medezeggenschap via de Wmcz 2018. Wel zijn er nog verschillende vragen over de interpretatie van het conceptwetsvoorstel.

Instellen cliëntenraad

Verschillende fracties hebben vragen over het instellen van een cliëntenraad bij minimaal 10 (bij de eerste lijn 25) ‘natuurlijke personen’ die zorg verlenen. Onduidelijk is wie daarmee met bedoeld worden. Dit vinden sommige fracties van belang omdat het van grote invloed is op kleine zorginstelling. Tevens vreest toenemende bureaucratisering en vraagt men zich af of de cliëntenraad geschikt is voor alle vormen van zorg.

Juridische bijstand

Het wetsvoorstel voorziet niet in vergoeding van kosten voor juridische bijstand in geval een geschil dat bij de commissie van vertrouwenslieden wordt gelegd. Een groot aantal partijen zien hierin een ontmoediging voor de cliëntenraad om een geschil voor te leggen en willen dit anders zien.

Eén landelijke vertrouwenscommissie

Ook wordt de vraag gesteld of één landelijke vertrouwenscommissie niet wenselijker is dan het toestaan van een eigen commissie per zorginstelling.

Verschillen in medezeggenschap

Verder wijzen verschillende fracties op het feit dat medezeggenschap in verschillende sectoren zoals onderwijs, woningbouw en zorg verschillend zijn. Fracties stellen vragen over het waarom van deze verschillen. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat de Wmcz 2018 niet voorziet in instemmingsrecht bij fusie waar dat in andere sectoren wel het geval is.

Cultuur

Verschillende partijen benadrukken het belang van versterking van cliëntenraden om een cultuurverandering in de zorg te stimuleren, maar vinden dat dit beter zou moeten gedefinieerd en gekeken zou moet worden wat er naast wetgeving nodig is om medezeggenschap goed ingebed te krijgen.

Het is goed om te zien dat verschillende fracties de inbreng van het LSR hebben meegenomen in hun vragen. Het LSR hoopt op een snelle reactie en verduidelijking van de punten van de regering zodat de invoering geen verdere vertraging oploopt.

Reactie voor 1 maart

De Eerste Kamercommissie voor VWS wacht nu op de memorie van antwoord waarin de reactie op vragen en opmerkingen uit een voorlopig verslag staan. Zij vragen de regering haar reactie voor 1 maart a.s. te geven.

Meer informatie

Memorie van antwoord

Voorlopig verslag Eerste Kamercommissie VWS

Brief LSR aan Eerste Kamercommissie VWSReadSpeaker Lees voor

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief