Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Betrek cliëntenraden bij de evaluatie van de Wmcz 2018

1 juli 2020 is de Wmcz 2018 ingegaan. Komend najaar vindt de evaluatie van de wet plaats. Het ministerie van VWS stelt daar momenteel een plan van aanpak voor op. Samen met KansPlus, LOC, MIND en NCZ heeft het LSR donderdag 28 maart vragen en signalen aangeleverd bij het ministerie die richting kunnen geven bij de opzet en inhoudelijke lijn van het onderzoek. Een onderzoek waar cliëntenraden zelf bij betrokken zouden moeten worden. De aangeleverde vragen en signalen komen voort uit contacten met cliëntenraden en onze dagelijkse werkpraktijk van de afgelopen jaren.

Bijna vier jaar lang zijn er ervaringen opgedaan met de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) in de praktijk. Een belangrijke vraag is logischerwijs of geformuleerde verbeterpunten ten opzichte van de oude Wmcz tot de gewenste resultaten hebben geleid. Het ministerie van VWS is daarom ook voornemens om de evaluatie langs de lijn van de verbeterpunten op te zetten. Deze verbeterpunten staan benoemd in de Memorie van Toelichting. Het ministerie werkt momenteel het plan van aanpak voor de evaluatie uit.

Een passende opzet voor de evaluatie

Donderdag 28 maart heeft het LSR samen met de andere cliëntenorganisaties onderwerpen voor de evaluatie aangeleverd bij het ministerie. Deze onderwerpen zijn als vragen en signalen benoemd op basis van contacten met cliëntenraden en ervaringen uit de eigen werkpraktijk van de afgelopen jaren. De vragen en signalen sluiten aan bij de beoogde verbeterpunten van de nieuwe wet. Het gaat bijvoorbeeld om vragen als:

  • Wat is het effect van het instemmingsrecht ten opzichte van het verzwaard adviesrecht?
  • Welke invloed heeft inspraak op het vormgeven van formele lokale medezeggenschap?
  • Hoe is de medezeggenschap in de eerstelijnszorg en private klinieken tot stand gekomen?

Met de aangeleverde onderwerpen hopen we dat de evaluatie wordt vormgegeven op een manier en met een inhoudelijke lijn die aansluiten bij de aandachtspunten in de praktijk.

Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen

We hebben daarnaast nadrukkelijke gevraagd om bij de evaluatie rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de medezeggenschap. Wat is bijvoorbeeld de invloed van regionalisering op de formele medezeggenschap en wat betekent het als steeds meer organisaties domein-overstijgend gaan werken?

Cliëntenraden zelf betrekken

Het is belangrijk dat alle betrokken partijen hun ervaringen kunnen delen in de evaluatie. Daarom hebben we aangedrongen op een kwalitatief onderzoek waarbij cliëntenraden betrokken worden om hun praktijkervaringen te delen.

Het komende jaar houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de evaluatie. Heeft u in de tussentijd vragen of signalen over de uitwerking van de Wmcz 2018 in de praktijk waar u met ons over van gedachten wilt wisselen? Neem dan contact op met ons adviespunt via 030 – 299 00 04 of adviespunt@hetlsr.nl.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief