Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Medezeggenschap lokaal goed geregeld; goede, eigen gekozen ondersteuning van cliëntenraden en bindende uitspraak van één geschillencommissie. Dat waren belangijke onderwerpen die de fracties inbrachten in het plenaire debat in de Tweede Kamer over de Wmcz 2018. Wegens tijdsgebrek komt er een vervolgdebat.

Update: gepland vervolgdebat week 40 – eerste week oktober

De langverwachte behandeling van het wetsvoorstel Wmcz 2018 vond vandaag, 12 september, plaats in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het plenaire debat van de Kamer met minister Bruins van VWS over de herziene wetgeving, heeft het LSR samen met met LOC, KansPlus en Ncz een gezamenlijke briefReadSpeakerLees voor opgesteld met aandachtspunten. De aandachtspunten worden gesteund door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind.

Jasper Boele, directeur van het LSR voerde lobby bij de politieke partijen voor verbetering en woonde het debat bij. Boele weet zich gesteund door de meeste fracties in de versterking van de medezeggenschap cliëntenraden. Boele: ‘Ik was positief verrast dat de punten waarvoor we gelobbyd hebben goed terugkwamen bij de inbreng van de fracties.’

Plenair debat 12 september terugkijken

Op 12 november 2018 organiseert het LSR een bijeenkomst over de Wmcz-2018 met Lisette Geldof van Doorn, coördinerend beleidsmedewerker ministerie van VWS Zie agenda

Lokale medezeggenschap als uitgangspunt

Lokale medezeggenschap als uitgangspunt is belangrijk zo vinden de meeste fracties. GroenLinks pleit voor meer directe invloed van cliënten op lokaal niveau. Tevens zou dit een vertrekpunt van beleid moeten zijn en niet alleen een tegengeluid of correctie van beleid. Ook het CDA en PvdA pleiten voor goed lokaal geregelde medezeggenschap. De ChristenUnie wil een amendement indienen over de verplichtstelling van lokale cliëntenraden.

De minister houdt vast aan de regeling dat lokale cliëntenraden alleen moeten worden opgericht wanneer daarom verzocht wordt door een groep cliënten (nee, tenzij). Dit in plaats van de verplichting tot inrichting lokale cliëntenraden tenzij cliënten ervan afzien (ja, tenzij), waar het LSR voorstander van is. Boele verwacht dat Tweede Kamerleden hierover een motie zullen indienen.

CDA pleit ervoor cliënten zelf, met ondersteuning, medezeggenschap te geven en pas vertegenwoordigers als cliënten dit echt niet zelf kunnen. Wat betreft maatwerk van de invulling van medezeggenschap, gaf de minister aan dat in de medezeggenschapsregeling, die vastgesteld wordt tussen cliëntenraad en zorginstelling, ruimte gecreërd kan worden voor het vastleggen van maatwerk.

Instemmingsrecht

Voor de meeste fracties stond het instemmingsrecht niet meer ter discussie. D66 heeft aangegeven blij te zijn met instemmingsrecht. SP pleit om het instemmingsrecht uit te breiden naar cruciale beslissingen zoals fusies en bouw. D66 zal samen met ChristenUnie een amendement indienen om cliëntenraden instemmingsrecht te geven op de selectie en de benoeming van een onafhankelijke ondersteuner. PvdA pleit er ook voor dat cliëntenraad zelf kunnen bepalen wie hen ondersteunt.

Bindende uitspraak van één commissie

Verder onderwerp van debat was de rechtsgang bij geschillen. Verschillende fracties gaven aan voorstander te zijn van een bindende uitspraak van een commissie van vertrouwenslieden die landelijk is georganiseerd. Hiervan is ook het LSR voorstander. De procedure bij rechtsgang zal zeker nog terugkomen.

Antwoorden minister

Minister Bruins geeft in antwoord op Kamervragen aan dat hij vast wil houden aan het instellen van een cliëntenraad bij minimaal tien zorgverleners. Ook in de eerste lijn. Dit in plaats van het minimum van vijftig dat was bepleit door o.a. de brancheorganisaties.

Volgens de minister is er voor dit wetsvoorstel gezocht is naar een balans tussen de belangen van cliëntenraden en die van bestuurders en is er daarom voldoende draagvlak voor de Wmcz 2018.

Inspraak

In het voorliggende wetsvoorstel is voor de langdurige zorg een artikel opgenomen om naast medezeggenschap, inspraak van individuele cliënten te regelen. In de praktijk zou dit tot verwarring of vervanging van de formele medezeggenschap via de cliëntenraad kunnen leiden. De minister geeft aan dat inspraak volgens artikel 2 complementair is aan formele medezeggenschap (de cliëntenraad). ChristenUnie pleit er overigens voor om dit artikel door te trekken naar curatieve zorg.

Reikwijdte verbreden naar Wmo

De minister geeft aan in het najaar te komen met een standpunt (in overleg met minister de Jonge) om de Wmcz ook van toepassing te laten zijn voor de Wmo. Boele: ‘Het LSR pleitte hier al eerder voor en deze uitspraak biedt nieuwe kansen. Het LSR zal blijven lobbyen om de reikwijdte te verbreden naar de Wmo.’

Vervolg

Wegens tijdsgebrek wordt het debat over de Wmcz 2018 vervolgd. De tweede termijn volgt na de Algemene Politieke Beschouwingen van volgende week. Boele: ‘Hopelijk zal dit eind september zijn. Het geeft in iedergeval het LSR ruimte om verder te lobbyen op de punten die aan de orde zijn geweest.’

Meer informatie

Brief LSR aan Tweede Kamer over Wmcz

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief