Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Internetconsultatie over reikwijdte Wmcz 2018

Update 24/5/2019: Reacties internetconsultatie reikwijdte Wmcz 2018

Minister Bruins van VWS heeft een algemene maatregel van bestuur (amvb)  aangekondigd bij het wetsvoorstel Wmcz 2018. Het besluit gaat over welke instellingen geen cliëntenraad hoeven in te stellen of pas bij het verlenen van zorg door meer dan 25 personen. Het besluit is in concept via een internetconsultatie voorgelegd waarop voor 23 mei 2019 gereageerd kan worden.

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) heeft tot doel de positie van cliënten in de zorg te versterken en goed bestuur te bevorderen. Met het Besluit Wmcz 2018 wordt een aantal instellingen uitgezonderd van de verplichting een cliëntenraad te hebben. Ook geldt dat gaat voor een aantal instellingen – met name in de eerstelijnszorg – een verhoogde drempel van meer dan 25 (i.p.v. meer dan 10) personen die zorg verlenen gelden voor het instellen van een cliëntenraad.Het besluit regelt:

  1. Welke instellingen niet onder het wetsvoorstel gaan vallen. Deze instellingen hoeven geen cliëntenraad in te stellen.
  2. Welke instellingen pas een cliëntenraad in hoeven te stellen als ze met meer dan 25 personen zorg verlenen.

Het besluit ligt voor via een internetconsultatie waarop iedereen tot 23 mei 2019 kan reageren.

Reactie LSR internetconsultatieReadSpeaker Lees voor

Duidelijkheid over reikwijdte

Het uitgangspunt van het wetsvoorstel Wmcz 2018 is dat een zorginstelling een cliëntenraad moet instellen bij meer dan tien zorgverleners (25 bij eerstelijnszorg). Het wetsvoorstel regelt dat bij amvb wordt bepaald op welke vormen van zorg of categorieën van instellingen deze wet niet van toepassing is, gezien de wijze waarop de zorg wordt verleend.

Ook maakt het besluit het mogelijk rekening te houden met de administratieve lasten in relatie tot het type zorg en daarmee een verlaging van de regeldruk.

Dat de minister nu al met een besluit komt heeft waarschijnlijk te maken dat hij duidelijkheid wil scheppen over de reikwijdte van het wetsvoorstel Wmcz 2018 aan alle betrokkenen en aan de Eerste Kamer waar het wetsvoorstel nu voorligt.

Het besluit: drie grote punten

1. De Wmcz 2018 is niet van toepassing op de volgende instellingen:

  • instellingen die onderdeel zijn van de militair geneeskundige dienst
  • inrichtingen als bedoeld in de Penitentiaire beginselenwet, inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden en justitiële jeugdinrichtingen;gemeentelijke gezondheidsdiensten;
  • apotheken;
  • instellingen waar cliënten verblijven en die worden bekostigd uit een persoonsgebonden budget, indien het bestuur van die instelling uitsluitend bestaat uit de vertegenwoordigers van de cliënten die in die instelling verblijven;
  • instellingen die uitsluitend de volgende zorg verlenen: afnemen van bloed of weefsel ten behoeve van onderzoek en het verrichten van dat onderzoek; uitvoeren van zwangerschapsecho’s; doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het bevolkingsonderzoek; verrichten van medische keuringen voor andere doeleinden dan het nemen van een beslissing over de vraag of, en zo ja welke, zorg moet worden verleend;  verlenen van eerste hulp bij ongelukken tijdens evenementen;  verlenen van zorg door optometristen, orthoptisten of audiciens;  vervoer van een cliënt anders dan ambulancezorg;  schoonhouden van de woonruimte van een cliënt;  verstrekken van eten en drinken; 10° verstrekken van kleding verband houdende met het karakter en de doelstelling van de instelling; of 11° leveren van roerende voorzieningen of mobiliteitshulpmiddelen.

2.  Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) wordt niet uitgezonderd van het hebben van een cliëntenraad. Dit omdat de cliënt ook invloed moet kunnen hebben op besluiten van het MSB zelf. Het amvb benoemt nadrukkelijk de optie om een ‘personele unie’ te maken van de cliëntenraad van het ziekenhuis en de cliëntenraad van het MSB aangezien de cliëntgroepen dezelfde zijn.

3. Bij zorginstellingen waarbij door meer dan tien personen zorg wordt verleend, dient in het wetsvoorstel Wmcz 2018 een cliëntenraad te worden ingesteld. Bij eerstelijnszorg is dat vanaf 25 zorgverleners. Het amvb bepaalt dat wanneer er grote afhankelijkheid voor de cliënt bestaat ook bij minimaal 10 zorgverleners een cliëntenraad gevormd dient te worden. Dit geldt voor:

  • Zorg door medisch specialisten geleverd door ambulante zorginstelling.
  • Persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging geleverd door een ambulante zorginstelling.

Het LSR is hier blij mee omdat daarmee de medezeggenschap ook bij deze vorm van zorg waarbij cliënten in een forse afhankelijkheidsrelatie zitten stevig verankerd moet zijn.

Het LSR beraadt zich op een reactie op de internetconsultatie.

De internetconsultatie en het amvb en nota van toelichting

Meer informatie

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief