Het LSR

Sterk in medezeggenschap

    • Contrast
    • Layout
    • Tekstgrootte

Het wetsvoorstel ter versterking van de invloed van verzekerden kan via internet worden geconsulteerd. Iedere burger kan een reactie geven.

De meningen en wensen van verzekerden in het beleid, met name het zorginkoopbeleid, van de zorgverzekeraar moeten meer centraal staan. De zorgverzekeraar moet meer in contact treden met zijn verzekerden en meer handelen namens en in het belang van zijn verzekerden. En als beleid wordt gemaakt of uitgevoerd, dan is het belangrijk dat de inbreng van verzekerden daarbij wordt betrokken. Dat vindt de regering die verwacht dat deze punten de kwaliteit van de ingekochte zorg, de inhoud van de zorgverzekeringen die de zorgverzekeraar aanbiedt en de dienstverlening van de zorgverzekeraar ten goede komen. Om dit te bereiken ligt er nu een wetsvoorstel die de invloed van verzekerden aangescherpt.

Wat vindt de burger van het wetsvoorstel?

Het wetsontwerp geeft meer invloed aan verzekerden en raakt daarmee burgers direct. Daarom is het belangrijk dat ook verzekerden, dus burgers, hierover gehoord worden. Dit wetsvoorstel ter versterking van de invloed van verzekerden kan vanaf nu tot en met 7 augustus 2016 via internet worden geconsulteerd. Iedere burger kan een reactie geven op het wetsontwerp via www.internetconsultatie.nl.

Het onderwerp van deze consultatie is het wetsontwerp waarmee de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars wordt vergroot. Onderdeel daarvan is het zorginkoopbeleid (denk aan de inkoop van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, etc).

De reacties op het wetsvoorstel zullen worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het wetsontwerp. Zorgverzekeraars zullen hun statuten en beleidsprocedures waar nodig moeten aanpassen aan de nieuwe eisen. Verzekerden krijgen meer instrumenten in handen om invloed uit te oefenen op het beleid van hun zorgverzekeraar. Het verwachte effect van het wetsontwerp is dat het beleid van zorgverzekeraars beter zal zijn afgestemd op de wensen van hun verzekerden.

Wetsvoorstel versterking verzekerden en wetsvoorstel Wmcz

Wat heeft het wetsvoorstel versterking verzekerden te maken met het wetsvoorstel Wmcz? Het voorliggende wetsvoorstel vloeit voort uit de aangenomen motie Bouwmeester en Dik-Faber waarin de regering is verzocht om de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en verzekeraar te vergroten, door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid. Omdat de uitvoering van de motie mogelijk gevolgen heeft voor de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), heeft de minister advies ingewonnen over de consequenties van deze aanscherping voor De minister heeft het onderzoeksrapport van iBMG onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer.

De internetconsultatie van het wetsvoorstel ter versterking van de invloed van verzekerden is een vervolg hierop. De internetconsultatie van het wetsvoorstel Wmcz zal volgens de planning in september plaatsvinden. Het LSR, maar ook cliëntenraden en burgers, krijgen daarbij gelegenheid op de voorstellen te reageren. Het LSR zal, als alles volgens de beoogde planning verloopt, in september bijeenkomsten organiseren voor cliëntenraden om hierover van gedachten te wisselen.

Nieuwsbericht: Proces herziening Wmcz op schema

Meer achtergrondinformatie en de laatste stukken

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief