Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Een belangrijke aanpassing in het wetsvoorstel cliëntenraden in de zorg is de wijziging van verzwaard adviesrecht in instemmingsrecht. Hieronder een overzicht van de verschillen tussen de adviesrechten van de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en het wetsvoorstel.

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste verschillen tussen de adviesrechten van de Wmcz en de herziene Wmcz. In het eerste overzicht staan de wijzigingen in het adviesrecht, in het tweede overzicht de wijzigingen van het verzwaard adviesrecht in instemmingsrecht. Onderaan staan de adviesrechten die ongewijzigd zijn gebleven. De verzwaard adviesrechten zijn allemaal gewijzigd in de herziene Wmcz. U vindt hier alle informatie over het wetsvoorstel.

Medezeggenschapsregeling

In artikel 3.2 van de herziene Wmcz staat beschreven dat de zorgaanbieder een medezeggenschapsregeling opstelt. Dit is hetzelfde als het instellingsbesluit uit de huidige Wmcz. In artikel 3.3 wordt toegevoegd dat in de medezeggenschapsregeling geregeld moet worden hoe de cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van de volgende besluiten:

a. een wijziging van de doelstelling of de grondslag;
b. een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken;
c. een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan;
d. een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langdurig verblijven en,
e. de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg verlenen aan cliënten, indien het een instelling betreft waarin cliënten in de regel langdurig verblijven.

Over deze onderwerpen heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Artikel 8.1.a geeft instemming over de medezeggenschapsregeling en daarmee over deze onderwerpen.

In de medezeggenschapsregeling kan de zorgaanbieder opnemen over welke onderwerpen de cliëntenraad adviesrecht of instemmingrecht heeft. Deze kunnen afwijkend zijn van de rechten die bepaald zijn in artikel 7 (adviesrechten) en artikel 8 (instemmingsrechten) van de herziene Wmcz.

Gewijzigd Adviesrecht

 

Wmcz Herziene Wmcz

3.1.f het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;

 

7.1.f een profielschets voor de benoeming van de leden van het toezichthoudend orgaan en de leden van het bestuur van de zorgaanbieder;

 

3.1.c de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;

 

7.1.h het algemene huisvestingsbeleid, een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langdurig verblijven;

3.1.m het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven.

 

(Dit is verzwaard adviesrecht)

7.1.i de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg verlenen aan cliënten, indien het een instelling betreft waarin cliënten in de regel langdurig verblijven.

 

(Wordt adviesrecht)

 

Gewijzigd Verzwaard Adviesrecht – Instemmingsrecht

 

Wmcz (verzwaard adviesrecht)
Herziene Wmcz (instemmingsrecht)

3.1.l wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen;

(Artikel 2 is instellingsbesluit)

3.1.k de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten

8.1.a de medezeggenschapsregeling, de regeling, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg alsmede andere voor cliënten geldende regelingen;

(Artikel 13 Wkkgz is klachtenregeling)

3.1.k het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten;

8.1.b een profielschets voor het benoemen van personen als bedoeld in artikel 15 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;

 

8.1.c de procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen;

3.1.h. het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten;

(Dit is gewoon adviesrecht).

 

8.1.e het algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten tot de zorgverlening en beëindiging daarvan;

(Wordt instemmingsrecht)

3.1.i voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van (…) de gezondheid (…) en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;

(De onderwerpen van artikel 3.1.i zijn verdeeld over artikel 8.1.e en f.)

8.1.f het algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden van algemene aard, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand, indien het een instelling betreft waarin cliënten gedurende het etmaal kunnen verblijven;

3.1.i (…) algemeen beleid op het gebied van de veiligheid (…) of de hygiëne voor cliënten;

3.1.j de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg;

 

8.1.d het algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne;

 

8.1.g een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langdurig verblijven

 

8.1.h de inrichting van voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin cliënten in de regel langdurig verblijven.

 

Ongewijzigd Adviesrecht

 

Wmcz Herziene Wmcz

3.1.a een wijziging van de doelstelling of de grondslag;

7.1.a een wijziging van de doelstelling of de grondslag;

3.1.b het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling;

7.1.b een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken;

7.1.c een overdracht van de zeggenschap of een onderdeel daarvan;

3.1.d een belangrijke wijziging in de organisatie;

7.1.e een belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening;

3.1.e een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;

7.1.d een gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel een belangrijke uitbreiding van de zorgverlening;

 

3.1.g de begroting en de jaarrekening;

7.1.g de vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de zorgaanbieder;

 

Meer informatie over het wetsvoorstel

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief