Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Minister Schippers heeft vandaag het onderzoeksrapport van iBMG aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek betrof de juridische gevolgen op de Wmcz van een eerder ingediende motie. Daarmee ligt de beoogde planning van herziening van de Wmcz op schema.

Het LSR maande al eerder de minister tot spoed om de Wmcz ter herzien. De herziening van de Wmcz loopt al jaren en liep opnieuw vertraging op door de aangenomen motie Bouwmeester en Dik-Faber waarin de regering is verzocht om de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en verzekeraar te vergroten, door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid. Daarop heeft de minister aangegeven advies in te willen winnen over de consequenties van deze motie voor de Wmcz bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG).  De minister heeft het onderzoeksrapport van iBMG op 16 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Het LSR is blij dat daarmee het proces op schema ligt.

Brief Tweede Kamer

De adviezen van IBMG ziet de minister als een belangrijke steun voor de wetsvoorstellen, zo schrijft zij in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer.Zij geeft aan dat de relatie tussen verzekerden en zorgverzekeraars van een andere aard is dan die tussen cliënten en zorginstellingen. Zij noemt als voorbeeld de mate van afhankelijkheid en omvang van de populatie. En omdat de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen al langer wettelijk geregeld is wil de minister zoveel mogelijk in stand houden. In de Wmcz wil zij – op advies van de onderzoekers – het belang toelichten van de combinatie van formele en informele vormen van medezeggenschap. De onderzoekers geven aan dat er niet altijd voldoende oog is voor de consequenties van besluiten voor de cliënt en dat cliënten ook niet altijd zelf voldoende in staat zijn hun wensen te verwoorden op een wijze die aansluit bij de bestuurlijke realiteit. Om hiertussen een brug te slaan wil zij voor zaken die raken aan de directe leefomgeving van de cliënt, een instemmingsrecht regelen.

Daarnaast wil de minister het recht op de bekostiging van scholing, facilitering en onafhankelijke ondersteuning van cliëntenraden beter borgen, als ook een vroegtijdige betrokkenheid van de cliëntenraad bij ingrijpende beslissingen en de overheveling van het enquêterecht voor cliëntvertegenwoordigende organen uit het Uitvoeringsbesluit WTZi naar de Wmcz.

Op 23 juni a.s.heeft het LSR een afspraak bij VWS waar de herziening van de Wmcz en de adviezen uit het onderzoeksrapport zullen worden toegelicht en besproken.

Planning wetsvoorstellen

Het wetsvoorstel ter versterking van de invloed van verzekerden zal begin van de zomer via internet worden geconsulteerd en naar verwachting aan het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz zal nu verder gereed gemaakt worden. In september zal de minister het wetsvoorstel voor internetconsultatie beschikbaar stellen aan veldpartijen zoals het LSR en de koepels van zorgaanbieders, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt op de voorstellen te reageren. Daarna kan het wetvoorstel naar onderraden, ministerraad en de Raad van State. Het advies van de Raad van State wordt vervolgens weer besproken in onderraden en minsterraad. Het wetsvoorstel zal zij dan naar verwachting begin volgend jaar indienen in de Tweede Kamer.

 Meer achtergrondinformatie en de laatste stukken

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief