Het LSR

Sterk in medezeggenschap

Overleg over patiënten- en cliëntenrechten

Minister Schippers bespreekt stand van zaken met kamerleden…

Het wetsvoorstel Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst waarin Samen beslissen een belangrijke rol speelt ligt bij de Raad van State. Dat geldt ook voor het wetsvoorstel Invloed verzekerden. Aan de herziene Wmcz wordt nog de laatste hand gelegd omdat de internetconsultatie eind vorig jaar noopte tot grondige wijzigingen, aldus minister Schippers over de laatste stand van zaken aan de Kamer.

De vaste Kamercommissie Volksgezondheid heeft op 22 februari jl. een Algemeen Overleg gehad over patiënten- en cliëntenrechten. In het overleg heeft minister Schippers met Kamerleden de stand van zaken besproken van verschillende wetten rondom de patiënt/cliënt waaronder de Wmcz en Samen beslissen als uitgangspunt in het wetsvoorstel Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De wetsvoorstellen Invloed verzekerden en de WGBO liggen bij de Raad van State. Het wetsvoorstel Wmcz is in de afrondende fase en gaat volgens planning in maart naar de Raad van State. In aanvulling op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) moeten deze wetten voor een versteviging van de positie van de cliënt gaan zorgen.

De Wmcz

De Wmcz bevordert medezeggenschap van cliënten, zodat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan bij besluitvorming die de individuele zorgrelatie overstijgt. In het nieuwe wetsvoorstel wordt medezeggenschap versterkt. De reacties uit de internetconsultatie eind vorig jaar vormen voor de minister aanleiding om het wetsvoorstel op een aantal punten fundamenteel aan te passen.

De cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op onderdelen die belangrijk zijn voor cliënten in hun dagelijks functioneren. Hoe intensiever en langduriger de zorg, des te zwaarder de inspraak van de cliëntenraad zal worden in het wetsvoorstel. Ook wordt geregeld dat de cliëntenraad financieel verstevigd wordt. Cliëntenraden hebben recht op onafhankelijke financiering zodat zij hun taak goed kunnen uitvoeren vindt de minister.

De minister wil inspraak in het wetsvoorstel opnemen ten aanzien van flexibele vormen van medezeggenschap die cliënten breed feedbackmogelijkheden geeft. Dit door bijvoorbeeld digitale enquêtes onder patiënten of cliënten uit te zetten.

Samen beslissen

Verder is in het Algemeen Overleg gesproken over Samen Beslissen. Patiëntenorganisaties zijn bezig geweest met 3 goede vragen die je stelt als je naar een arts gaat. Medisch specialisten zijn een campagne Samen beslissen gestart. In de WGBO, is Samen beslissen een uitgangspunt. De minister heeft recentelijk met de NZa afspraken gemaakt over de declaratie van situaties waarin samen beslissen meer tijd vergt dan een standaardconsult.

De minister ging desgevraagd nog in op de suggestie die zij eerder deed om een geluidsopname te maken tijdens een consult. De minister gaf aan dat dit niet gezien moet worden als een motie van wantrouwen, maar met doel om nog eens terug te luisteren wat er is gezegd. De artsenfederatie KNMG heeft inmiddels een concept handreiking voor artsen ontwikkeld over hoe zij hier mee om kunnen gaan. Naast de eigen achterban wordt deze afgestemd met de Patiëntenfederatie Nederland, de Consumentenbond en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder legt de minister uit dat diverse opleidingen aandacht besteden aan Samen beslissen en empatisch vermogen via vakken als medische gespreksvoering. Belangrijk is dat dit een vervolg heeft middels onderhoud en training nadat artsen student-af zijn.

Planning

De wetsvoorstellen Invloed verzekerden, WGBO en Wmcz liggen voor de zomer bij de Kamer, zo verwacht de minister.

Agendapunten en conceptverslag AO 22 februari 2017

Meer over de Wmcz

Delen op social media

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief