Het LSR

Sterk in medezeggenschap

De Wmcz 2018 staat op de agenda voor plenair debat in de Tweede Kamer op 10 september a.s. Het LSR hoopt op spoedige invoering verbeterde wetgeving medezeggenschap cliëntenraden.

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 is het resultaat van jarenlange plannen om de medezeggenschap en de positie van cliëntenraden in zorgorganisaties te versterken. De oude wet dateert van 1996. Eerder dit jaar hebben de verschillende Tweede Kamerfracties schriftelijk hun vragen over het wetsvoorstel ingediend.

In vervolg daarop heeft minister Bruins de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging t.a.v. de nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) eind juni getekend aan de Tweede Kamer gestuurd en is het wetsvoorstel Wmcz 2018 aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer

Op 12 november 2018 organiseert het LSR een bijeenkomst over de Wmcz-2018 met Lisette Geldof van Doorn, coördinerend beleidsmedewerker ministerie van VWS Zie agenda

Nota’s

Deze nota van wijziging bevat een beperkt aantal inhoudelijke en technische wijzigingen van het voorstel voor Wmcz 2018.

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) – Nota van wijziging

De nota naar aanleiding van het verslag is een reactie van de minister op de vragen van de leden van de diverse Kamerfracties over het voorstel Wmcz 2018.

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) – Nota naar aanleiding van het verslag

Nieuwe bepalingen in Wmcz 2018

Er zijn drie voorname wijzigen in het wetsvoorstel 2018 doorgevoerd:

Kosten juridische bijstand bij geschillen die voorgelegd worden aan commissie van vertrouwenslieden

In de nieuwe bepalingen is opgenomen dat de kosten van juridische bijstand voor het voorleggen van een geschil aan de commissie niet voor rekening komen van de instelling.

Het is wel mogelijk om hiervan af te wijken als de cliëntenraad en zorginstelling dit gezamenlijk afspreken.

De gedachte is dat het voorleggen van een geschil aan de commissie van vertrouwenslieden waarbij bijvoorbeeld advocaten worden ingezet, leidt tot onnodige juridisering. De commissie wordt gevraagd om een uitspraak te doen over het geschil, daarbij hoort juridisch getouwtrek geen onderdeel van te zijn. Nadat de commissie haar oordeel heeft uitgesproken kan, indien er een blijvend geschil is, een vervolgstap worden gezet richting de kantonrechter. Daarbij regelt de Wmcz 2018 dat de cliëntenraad dan wel een beroep kan doen op juridische bijstand die bekostigd dient te worden door de zorginstelling.

Ongevraagd advies

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 was niet consistent uitgewerkt ten aanzien van het onderdeel ongevraagd advies. Dit wordt aangescherpt in de toelichting op de Wmcz 2018, en wel als volgt: Een instelling kan een ongevraagd advies over een onderwerp waarover instemmingsrecht geldt (nadat zij daar minstens eenmaal met de cliëntenraad over heeft overlegd, en bovendien gemotiveerd) naast zich kan neerleggen. Maar de instelling loopt dan wel het risico dat de cliëntenraad de commissie van vertrouwenslieden vraagt om zich uit te spreken dat het advies toch (helemaal) opgevolgd moet worden.

Om te voorkomen dat een instelling die het ongevraagde advies niet wenst over te nemen, langdurig in onzekerheid verkeert over de vraag of de cliëntenraad de kwestie al dan niet aan de commissie voor zal leggen (met de kans dat de commissie de cliëntenraad in het gelijk stelt), krijgt ook de instelling het recht om hierover de commissie te benaderen.

Instellingen voor langdurig verblijf

Voor cliëntenraden in de langdurige zorg gelden extra verplichtingen op het gebied van de medezeggenschap. In het vorige wetsvoorstel Wmcz 2018 werd aangegeven dat dit geldt voor instellingen die zorg bieden aan cliënten ‘die in de regel langer dan een half jaar verblijven’. Deze bepaling is aangescherpt en geldt voor alle instellingen die langdurig verblijfszorg bieden onafhankelijk van het aantal cliënten dat verblijfszorg ontvangt.

Wat gaat het LSR doen?

Het LSR heeft samen met LOC, Ncz en KansPlus aangedrongen op spoedige plenaire behandeling in de Tweede Kamer zodat het tempo van de behandeling van de Wmcz 2018 erin blijft. Zie brief

Het LSR heeft in februari gepleit voor een aantal belangrijke bijstellingen in de Wmcz. Zie brief LSR aan commissie VWS
Op deze onderdelen zijn helaas echter geen wijzigingen in het wetsvoorstel doorgevoerd.

Bij een plenair debat in de Tweede Kamer zal het LSR in ieder geval lobbyen voor verankering van het ‘Ja, tenzij principe’. Ofwel: Indien de zorgaanbieder meerdere instellingen/locaties in stand houdt, voorziet de medezeggenschapsregeling erin dat voor elk van die instellingen een cliëntenraad wordt ingesteld tenzij dit in redelijkheid voor die instellingen niet aangewezen is te achten. Het ‘Ja, tenzij-model’ geeft voldoende ruimte om in de praktijk af te wijken van het instellen van lokale cliëntenraden, doordat cliënten en zorginstelling dit gezamenlijk kunnen besluiten en vastleggen in hun medezeggenschapsregeling.

Daarnaast zullen we lobbyen voor het instellen van één landelijke commissie van vertrouwenslieden in plaats van het openhouden van de mogelijkheid om per zorginstelling of regio een commissie in te richten. De instelling van zo’n commissie kost immers veel tijd en energie en zal waarschijnlijk op organisatie of regionaal niveau zelden een zaak behandelen, waardoor er onvoldoende deskundigheid wordt opgebouwd binnen zo’n commissie. Daarbij draagt de verplichting tot één landelijke commissie ertoe bij dat er eenduidigheid ontstaat in de jurisprudentie.

Tenslotte pleit het LSR voor het wegnemen van het verschil van rechten in de curatieve- en langdurige zorg. Het mag duidelijk zijn dat medezeggenschap een belangrijke verworvenheid is voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, zowel in de kortdurende als langdurige zorg.

Voor verdere voortgang zie webpagina Tweede Kamer over de Wmcz 2018 

Achtergrondinformatie

Reactie LSR op Wmcz 2018 aan Tweede Kamer (februari 2018)

Wmcz 2018 – een lange mars; interview met Jasper Boele, directeur LSR

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu. 

Delen op social media

Over de auteur

Mis geen update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief